Sektor Publiczny

Pieniądze z programu Erasmus – na którym koncie należy zaksięgować

Dodano: 24 grudnia 2018
Rachunkowość w stowarzyszeniu

Środki pieniężne z programu Erasmus należy ewidencjonować na koncie 901, nawet jeśli środki zostaną wykorzystane dopiero w przyszłym roku – takie stanowisko zajęła kielecka Regionalna Izba Obrachunkowa.

Starostwo powiatowe zwróciło się do kieleckiej RIO o ustalenie poprawności księgowania środków z programu Erasmus wpływających w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku. Wnioskodawca w ramach ww. programu podpisuje umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe powiatu. Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji projektu, a środki wpływają niezwłocznie po podpisaniu umowy, np. środki wpływają w lipcu 2018 roku, a zgodnie z umową o dofinansowanie projekt rozpoczyna się w styczniu 2019 roku. Środki te zgodnie z zawartymi umowami wpływają na realizację konkretnego projektu i nie mogą być wykorzystane na nic innego. W związku z tym, czy środki te powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 90l, czy przez konto 909?

Odpowiedź Izby

W odpowiedzi RIO odwołała się do art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, według którego dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Natomiast w § 5 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) określono, że w celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w  odrębnych przepisach.

Stanowisko RIO

Do operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach - w tym przypadku w ustawie o  finansach publicznych i rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie zostały zakwalifikowane środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej przepisy, RIO uważa, że środki te powinny być ujmowane na koncie 901 – „Dochody budżetu”, które służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z opisem zasad funkcjonowania tego konta zawartym w pkt 13 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r.

 

 

Źródło:

Pismo RIO w Kielcach z 14 listopada 2018 r., znak: WI.44.38.2018.

Oprac. Redakcja

Podstawa prawna: 
  • Ustawia z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
  • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel