Dieta za pierwszy dzień delegacji

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 9 sierpnia 2011
Pytanie:  Jesteśmy stowarzyszeniem. Pracownik od godz. 8.00 do 16.00 pracował w biurze. O godz. 16.00 wyjechał na delegację i został na noc w hotelu. Wrócił dopiero następnego dnia o godzinie 21.00. Czy za pierwszy dzień należy się cała dieta? Czy tylko połowa? Jak rozliczyć taką delegację?

Jeżeli pracodawca nie wprowadził do wewnętrznych przepisów własnych postanowień odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowych pracownika, ma obowiązek stosować w opisanym przypadku rozporządzenie dotyczące podróży służbowych dla pracowników sfery budżetowej.

Odpowiedź: 

Pracodawca będący stowarzyszeniem, tak jak każdy inny pracodawca powinien ustalić obowiązujące u siebie zasady rozliczania kosztów podróży służbowych. Kodeks pracy stanowi bowiem, że warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż pracodawca będący państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej - określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Trzeba przy tym pamiętać, że postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień dotyczących rozliczenia kosztów podróży służbowych, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów obowiązujących pracowników państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej.
Pracodawca nie wprowadził do wewnętrznych przepisów własnych postanowień

Jak wynika z treści pytania, pracodawca nie wprowadził do wewnętrznych przepisów własnych postanowień odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowych pracownika. Zatem, ma obowiązek stosować w opisanym przypadku rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Stanowi ono, że dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 23 zł za dobę podróży. Natomiast należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
  • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Skoro podróż trwała ponad dobę pracownik powinien otrzymać półtorej diety. Chyba, że prawo do diety mu nie przysługuje.
Powołane rozporządzenie stanowi bowiem, że dieta nie przysługuje:
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika, (czyli np. do miejscowości, w której na co dzień mieszka);
 • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Ponadto pracownikowi należy jeszcze zwrócić koszt dojazdu do miejsca oddelegowania, w zależności od środka transportu. Jeżeli np. pracownik jechał pociągiem - zwrot kosztu przejazdu obejmie cenę biletu kolejowego, z uwzględnieniem ewentualnej, przysługującej pracownikowi ulgi na pociąg, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Jeżeli w ramach podróży służbowej pracownik musi jeździć komunikacją miejską, np. tramwajem, to za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży przysługuje mu z tego tytułu ryczałt w wysokości 20% diety. Oczywiście taki ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów, bo np. bierze udział w konferencji, która odbywa się w tym samym hotelu, w którym pracownik nocuje.

Także za nocleg w hotelu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

Podstawa prawna: 

- art. 77 5 § 3-5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
- § 4-7 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

26 lipca 2011 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel