Czy od wypłaconej pracownikowi diety z tytułu podróży służbowej do Czech należy odprowadzić podatek i składki na ZUS?

Autor: Maria Sarnacka

Dodano: 6 stycznia 2007

Pytanie: Czy należy potrącić podatek dochodowy i ZUS od wypłaconych diet zagranicznych, pracownikowi, który raz w tygodniu wyjeżdża na jeden dzień (1 dieta) do Czech? Wypłacenie pracownikowi diety następuje na podstawie delegacji w określonej przepisami wysokości. Nadmieniam, że w 2006 r. było ok. 40 takich wyjazdów – pisze księgowa z Pucka.


Odpowiedź: Co do potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej pracownikowi diety z tytułu podróży służbowej do Czech informuję, że jeżeli w przypadku, o którym Pani pisze, diety wypłacane za czas tej podróży obliczane są do określonej wysokości i przy spełnieniu warunków przewidzianych przepisami prawa, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednak w przypadku gdy należności za czas podróży służbowej przekroczą pułap określony przepisami prawa, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym proszę zauważyć, że dla ustalania wysokości pułapu tego zwolnienia nie ma znaczenia częstotliwość, z jaką pracownik odbywa podróże służbowe poza terytorium kraju w ciągu roku podatkowego.


Przypominam, że podróżą służbową jest wykonanie zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy (art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z poźn. zm.).


Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.


W powołanym wyżej przepisie chodzi o następujące rozporządzenia:

  • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowej w obszarze kraju),
  • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowej poza granicami kraju).

W przypadku podróży zagranicznych czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się (przy podróży odbywanej środkami komunikacji lądowej) – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki, przy czym dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. W przypadku podróży służbowej do Czech przysługuje dieta w wysokości 33 euro i kwota limitu na nocleg w wysokości 80 euro.


Przypominam jednocześnie, że dieta za każdą pełną dobę podróży przysługuje w pełnej wysokości, w przypadku niepełnej doby: do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin - przysługuje ½ diety, natomiast ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości (§ 3 i § 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej poza granicami kraju).


W przypadku poniesienia kosztów w walutach obcych przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 22 ust. 1 updof).


Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

§ 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991),

Autor: Maria Sarnacka, specjalistka w zakresie VAT

Odpowiedź udzielona: 3 stycznia 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel