Sektor Publiczny

Upewnij się, czy gminy muszą wystawić PIT-8C od umorzonych zaległych czynszów

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 8 marca 2017

Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od należności mieszkaniowych umorzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co to w praktyce oznacza.

Umorzenie w uzasadnionych przypadkach

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu wskazanych ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 tej ustawy (np. jeżeli osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł).

Konsekwencją takiego umorzenia jest powstanie u osób fizycznych, którym należności zostały umorzone, przychodów. Od przychodów do tej pory  konieczna była zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych. Gminy wystawiały w takiej sytuacji informacje PIT-8C, a podatnik musiał to wykazać w zeznaniu rocznym.

Bez PIT od 28 lutego

Od 28 lutego 2017 r. sytuacja w tym zakresie zmieniła się. Tego dnia weszło bowiem w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Minister zaniechał pobór podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu umorzenia niektórych należności mieszkaniowych na podstawie wskazanych na wstępie przepisów, tj. z tytułu umorzenia:

1)      zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego;

2)      zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

3)      odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;

4)      odsetek od należności, o których mowa w pkt 1–3;

5)      nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w pkt 1–4, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Co w praktyce oznaczają te zmiany?

Oznacza to, że przychodów, o których mowa, osoby fizyczne nie muszą opodatkowywać składając zeznanie PIT za 2016 r., a osoby fizyczne, które w ramach już złożonego zeznania PIT-26 przychody te opodatkowały mogą zeznanie te skorygować. Z kolei gminy nie mają obowiązku wykazania tych należności w informacji PIT-8C.

 

Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 380).
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
PIT 8Czaległy czynsz
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel