Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2383)

Dodano: 1 stycznia 2021
Dz.U.20..2383
rozporządzenie
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 23zf ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: 

a) w pkt 2 w lit. a uchyla się tiret czwarte, 

b) w pkt 4: 

- lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) kategorie transakcji kontrolowanych wraz ze wskazaniem przedmiotu tych transakcji, a w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych - również rodzaje wartości niematerialnych, ",

- lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, a w przypadku: 

- kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- transakcji, o której mowa w art. 23s ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, również dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące pełną nazwę i numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju; ",

c) w pkt 5: 

- w lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

"- wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej, ",

- w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

"- informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej - jeżeli wymaga tego wybrana metoda, ",

d) w pkt 6: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 4 i 5, obejmujące informacje o dokonanych korektach cen transferowych, dokonanych kompensatach oraz wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych obejmujące: " 

- w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu: 

"c) w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze: 

- rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z tych umów, 

- wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników, 

d) w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji - rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji. ";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

"§ 3a. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 23za ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. ";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Załącznik Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych
Słowa kluczowe:
ceny transferowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel