Upewnij się, czym są kontrakty forward

Dodano: 2 lutego 2017
waluta

Kontrakt forward to nic innego jak ustalenie z góry w jakiej wysokości będziemy wymieniać jedną walutę na drugą. Jest to tzw. kurs terminowy, czyli taki, który mamy obecnie, ale zmodyfikowany o pewne różnice oprocentowań między walutami. Różnice te mierzymy za pomocą punktów swapowych, które są albo dodawane, albo odejmowane od danego kursu.

Wraz z rozwojem gospodarki gama towarów, które są dostarczane w ramach kontraktu, znacznie się poszerza. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczęły zyskiwać te, które są bezpośrednio związane z rynkiem finansowym: papiery dłużne, akcje, waluty, stopa procentowa i indeksy giełdowe. W tym cyklu poruszymy temat kontraktów, w których jedna ze stron zobowiązuje się dostarczyć, a druga odebrać w podanym terminie w przyszłości określoną ilość waluty po uzgodnionej z góry cenie.

Kontrakty forward w pigułce

Kontrakty forward znane są znane od bardzo dawna. Zdaniem historyków pojawiły się już w XII wieku we Francji, kiedy to kupcy flamandzcy kupcy przybywający na jarmarki do Szampanii używali listów de faire, czyli umów na dostarczenie towarów w późniejszym terminie.

Początkowo zawierane były między farmerami a handlarzami i przetwórcami na określoną ilość towarów związanych z rolnictwem (np. zboża, ryż, bydło), które miały być dostarczone odbiorcy po wcześniej ustalonej cenie.

Kontrakty forward znacznie ułatwiały gospodarowanie: po ich zawarciu farmerzy z góry wiedzieli, po jakiej cenie będą mogli sprzedać swoje produkty, a nabywcy mieli gwarancję otrzymania towaru określonej jakości po ustalonej wcześniej cenie w zaplanowanym terminie.

Na skutek różnic między cenami kształtującymi się na rynku w momencie rozliczenia transakcji a cenami uprzednio uzgodnionymi tylko jedna ze stron zarabiała, jednak obie miały znacznie ułatwione planowanie: farmerzy wiedzieli, ile mogą zainwestować w produkcję, aby była opłacalna, a handlarze i przetwórcy - – po ile powinni oferować towar (lub wytworzone z jego zastosowaniem produkty) kolejnym nabywcom. Wraz z rozwojem gospodarki gama towarów, które są dostarczane w ramach kontraktu, znacznie się poszerzyła. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczęły zyskiwać te, które są bezpośrednio związane z rynkiem finansowym: papiery dłużne, akcje, waluty, stopa procentowa i indeksy giełdowe.

Analizę mechanizmu funkcjonowania tego instrumentu oraz korzyści wynikające z jego kupna bądź sprzedaży oraz sposób ustalania kursu najlepiej przeanalizować na prostym przykładzie.

Sprawdź na przykładzie, jak funkcjonuje mechanizm kontraktów forward

Załóżmy, że firma zajmuje się produkcją wyrobu THX 1050. Sprzedaje towar zagranicznemu partnerowi, przy czym zgodziła się na otrzymanie zapłaty w wysokości 500 000 euro za 3 miesiące.

Aktualny kurs wynosi 3,78504,2310 EURO/PLN, przeliczona według niego zapłata wyniesie zatem 21 .115892. 500 zł. Koszty, które musiałaby ponieść firma, kształtowały się na poziomie 12.7000.000 zł, tak więc zawarta transakcja powinna przynieść zysk w wysokości 115192.500 zł. Czy jednak na pewno?

Sytuacja, w której przedsiębiorca dokonuje transakcji z zagranicznym partnerem, a rozliczenie ma być dokonane w przyszłości w obcej walucie, powoduje powstanie ryzyka kursowego.

Ostateczny wynik transakcji uzależniony jest uzależniony od kursu walutowego, po którym dokonana zostanie wymiana euro na złotówki. Jeśli kurs się zwiększy, zyski firmy będą wyższe, ale jeśli złotówka się umocni, wynik finansowy ulegnie pogorszeniu. Spadek kursu poniżej 4,03,4 oznaczałby, że transakcja zakończy się stratą.

Twoja firma Firma może zastosować jedno z dwóch podstawowych rozwiązań:

  • czekać na to, jaki kurs ustali się na rynku za trzy miesiące,
  • spróbować już teraz zagwarantować sobie określony kurs walutowy, który będzie obowiązywał w przyszłości.

Pierwsze rozwiązanie wiąże się z niepewnością co do ostatecznej ceny. Do końca nie będzie wiadomo, jaki jest wynik finansowy zawartej transakcji. W drugim przypadku przychody będzie można dokładnie określić, jednak oznacza to jednocześnie rezygnację z korzystnych zmian kursu walutowego.

Eksporter nie musi obawiać się osłabienia kursu waluty krajowej (nazywanego deprecjacją), w jego przypadku ewentualne zabezpieczenia powinny dotyczyć wzmacniania się tej waluty (określanego jako aprecjacja). Sytuacja importera jest dokładnie odwrotna.

Jak można ustalić, po jakim kursie w przyszłości dokonana zostanie dokonana wymiana jednej waluty na drugą 

Na początek rozpatrzmy hipotetyczną sytuację, w której firma dysponuje swobodnym dostępem do kredytów i lokat zarówno w euro, jak i w złotówkach, przy czym stopy procentowe wynoszą (w skali roku):

  • dla kredytów i pożyczek w euro 4,0%,
  • dla kredytów i pożyczek w złotówkach 4,5%.

Wykorzystując jedynie kredyty i pożyczki oraz możliwość wymiany po aktualnym kursie, firma już teraz mogłaby w prosty sposób uniezależnić się od kursu walutowego, który ustali się w przyszłości.

Należy wykonać trzy podstawowe operacje:

  1. Zaciągnąć kredyt w euro, który wraz z odsetkami spłacisz zostanie spłacony po otrzymaniu środków od kontrahenta.
  2. Kredyt przewalutować na złotówki według aktualnego kursu.
  3. Złotówki ulokować na trzymiesięcznej lokacie.

Jaki byłby efekt tych działań? Bazując na 360 dniach w roku i podanych wcześniej wielkościach, kredyt może być zaciągnięty na 495 .049,5 euro, którą to kwotę można wyznaczyć można przy za pomocy pomocą wzoru:

gdzie:

PV – wartość bieżąca,

FV – wartość przyszła,

i – stopa procentowa (podana jako ułamek dziesiętny),

t – ilość liczba dni w analizowanym okresie.

Odsetki od tej kwoty wyniosą 4. 950,5 euro. Tym samym spłacając kredyt do banku, będzie trzeba oddać 500. 000 euro (suma zaciągniętego kredytu i należnych odsetek).

Otrzymane dzięki kredytowi euro firma może przewalutować według aktualnego kursu 3,7854,2310, dzięki czemu otrzyma 1. 873. 762,362.094.554,43 zł - tę kwotę następnie powinno się przeznaczyć na otwarcie lokaty.

Dzięki zainwestowanej kwocie po 3 miesiącach z lokaty będzie można wyjąć zyskać 21. 118894. 118842,178 zł, co można wyznaczyć, możesz korzystając ze wzoru:

Zwróćmy uwagę, że kwota ta jest niezależna od tego, jaki w przyszłości będzie kurs EURO/PLN, a podstawowa transakcja, jeśli tylko kontrahent zapłaci umówioną kwotę, zakończy się dla firmy zyskiem.

Jednocześnie porównanie przyszłej kwoty otrzymanej w złotówkach do wartości transakcji wyrażonej w euro pozwala stwierdzić, że wykonane operacje dają ten sam efekt, co wymiana w przyszłości euro po kursie w wysokości 4,23623,7897.

Niestety, w praktyce opisana sekwencja transakcji może być trudna do zrealizowania przez firmę: o ile założenie lokaty nie stanowiłoby specjalnego problemu, to o tyle jednak wzięcie kredytu musiałoby być poprzedzone procesem decyzyjnym ze strony banku (z reguły skomplikowanym i czasochłonnym), a dodatkowo trzeba zapłacić prowizję od kredytu.

Zwróćmy również uwagę, że identyczne oprocentowanie lokat i kredytów stanowi daleko idące uproszczenie. Jednocześnie opisana operacja jest łatwa do przeprowadzenia przez banki, które dysponują szerokimi możliwościami zawierania różnych transakcji na rynku międzybankowym.

W kolejnym artykule z tej serii wyjaśnimy, co to jest kurs spot, forward, punkt swapowy, offer, bid. Nasz ekspert wyjaśni jak wyznaczyć kurs forward oraz co należy uwzględnić w umowie, zawierając walutową transakcję forward.

Warto zapamiętać:

Kontrakt forward to tzw. kurs terminowy, czyli taki, który mamy obecnie, ale zmodyfikowany o pewne różnice oprocentowań między walutami. Różnice te mierzymy za pomocą punktów swapowych, które są albo dodawane, albo odejmowane od danego kursu.

Wraz z rozwojem gospodarki gama towarów, które są dostarczane w ramach kontraktu, znacznie się poszerza. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczęły zyskiwać te, które są bezpośrednio związane z rynkiem finansowym: papiery dłużne, akcje, waluty, stopa procentowa i indeksy giełdowe.

Sytuacja, w której przedsiębiorca dokonuje transakcji z zagranicznym partnerem, a rozliczenie ma być dokonane w przyszłości w obcej walucie, powoduje powstanie ryzyka kursowego.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel