Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r., poz. 2456)

Dodano: 1 stycznia 2021
Dz.U.20..2456
rozporządzenie
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;
2)
warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, do odpowiedniej kategorii;
3)
naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, o których mowa w pkt 1, terytorialny zasięg ich działania i siedzibę;
4)
tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
§ 2.
1.
Do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, należą:
1)
podatkowe grupy kapitałowe,
2)
spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
3)
Narodowy Bank Polski,
4)
banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419) oraz banki hipoteczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 415),
5)
banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2020 r. poz. 449 i 695) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
6)
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639),
7)
krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320),
8)
spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080),
9)
inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288, 568 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320),
10)
inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 2 albo pkt 8, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 105),
11)
jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668),
12)
oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),
13)
przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
14)
uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
15)
inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1-14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,
16)
inne, niezaliczane do kategorii, o których mowa w pkt 1-14, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro
-
z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.
2.
Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 13-16, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.
§ 3.
1.
Przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług jest ustalany w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1:
1)
pkt 13, na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320);
2)
pkt 14, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
3)
pkt 15 i 16, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
2.
W przypadku gdy wysokości przychodu netto nie można ustalić zgodnie z ust. 1:
1)
pkt 1, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 13 przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.);
2)
pkt 2 i 3, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 14-16 przyjmuje się wysokość przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług ustaloną na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.
W przypadku gdy wysokości przychodu nie można ustalić odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2, jako wysokość przychodu określoną w § 2 ust. 1 pkt 14-16 przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług obejmującą: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów, ustaloną w oparciu o wielkość dostawy towarów oraz świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, sporządzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§ 4.
Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:
1)
pkt 2, następuje z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
2)
pkt 8, następuje z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
3)
pkt 13-16, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16 - w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie.
§ 5.
Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:
1)
pkt 2, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową;
2)
pkt 8, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wycofanie lub wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
3)
pkt 13-16, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek określony odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 13-16.
§ 6.
Właściwymi dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1, są naczelnicy urzędów skarbowych, których właściwość, siedziby i terytorialny zasięg ich działania określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:
1)
7 dni od dnia zaliczenia do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, lub wyłączenia z tej kategorii;
2)
do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, lub wyłączenie z tej kategorii.
§ 8.
1.
W roku 2021 zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za 2019 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.
2.
W roku 2022 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2020 r.
3.
W roku 2023 wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13-16, następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r.
4.
Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
Przepisu § 7 nie stosuje się do podatników i płatników, o których mowa w:
1)
§ 2 ust. 1 pkt 13-16,
2)
§ 2 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia uchylanego w § 10 
-
którzy z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostali odpowiednio zaliczeni do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1, albo wyłączeni z tej kategorii.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 700).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Załącznik Naczelnicy urzędów skarbowych, o których mowa w § 6 rozporządzenia, ich właściwość, siedziby i terytorialny zasięg działania
Słowa kluczowe:
urząd skarbowy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel