Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 24 maja 2011
Pytanie:  Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:
 1. komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,
 2. drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,
 3. D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,
 4. Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.
Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

Cena nabycia to cena zakupu, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Ponieważ ani drukarka, ani UPS nie są urządzeniami zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania, zalicza się je do…

Odpowiedź: 

Zarówno UPS, jak i drukarka stanowią w tym przypadku elementy komputera i jako całość podlegają amortyzacji. Komputer wraz z drukarką oraz UPS, jak również ze wszelkimi kosztami nabycia i jego instalacji, będzie stanowił środek trwały podlegający amortyzacji, ponieważ jego łączna wartość przekroczy kwotę 3.500 zł.

Stosownie do przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, wartość początkową środka trwałego w przypadku odpłatnego nabycia stanowi cena jego nabycia.

Odnosząc się do definicji zawartej w art. 28 ust. 2 i ust. 8 uor, cena nabycia to cena zakupu, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Ponieważ ani drukarka, ani UPS nie są urządzeniami zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania, zalicza się je do zestawu komputerowego.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się stosując art. 32 ust. 1 uor, drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Można zatem rozpocząć amortyzowanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania.

Ustalając okres amortyzowania i stawkę amortyzacji uwzględnia się okres użyteczności ekonomicznej, tzn. przedział czasu, w którym przewiduje się użytkowanie środka trwałego.

Ewidencja zakupu:

 1. faktura VAT dokumentująca zakup komputera, drukarki, UPS:
  a) wartość w cenie zakupu:
  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
  b) VAT naliczony:
  • Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
  c) łączna kwota zobowiązania:
  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”;
 2. zarachowanie nakładów poniesionych na zakup sprzętu komputerowego (komputer wraz ze sprzętem i instalacją oraz inne koszty związane zakupem):
  • Wn konto 08 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”;
 3. OT - przyjęcie środka trwałego do używania w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia obejmującej wartość komputera itp.
  • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
  • Ma konto 08 „Środki trwałe w budowie”.
Tekst opublikowany: 

24 maja 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel