Zakup logo - co z amortyzacją?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 8 maja 2012
Pytanie:  Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie zakupu praw do logo. Dostałam fakturę, na której  jest następujący opis (…) „Sprzedaż praw do brandu AFORTI FINANCE na okres 36 miesięcy.” Czy nabyte prawa stanowią wartości niematerialne i prawne i co z amortyzacją?
Odpowiedź: 

Nabyte prawa można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować przez 36 miesięcy.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę gospodarczą prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 14 uor):

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne,
  • licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know - how,
  • nabyta wartość firmy oraz
  • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z uor, są następujące:

  1. od kosztów zakończonych prac rozwojowych - nie dłużej niż 5 lat (art. 33 ust. 3 uor),
  2. od wartości firmy - nie dłużej niż 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może ten okres wydłużyć do 20 lat (art. 44b ust. 10 uor),
  3. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - przez okres ekonomicznej użyteczności.
W wypadku prawa podatkowego należy zwrócić uwagę na art. 16m ust. 1 updop, w którym stwierdza się, że od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące, czyli stawka amortyzacji nie wyższa niż 50%.

Biorąc pod uwagę przedstawione rozważania należy stwierdzić, że nabyte prawa można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować przez 36 miesięcy..

Tekst opublikowany: 

26 marca 2012 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel