Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej a rozliczenia w zakresie PIT

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 30 maja 2011
Pytanie:  Spółka jawna ma 3 wspólników. Dopiero się rozwija. Jak na razie brak jest sprzedaży, spółka ponosi same koszty bieżące, bez zakupu środków trwałych itd. Wspólnik odszedł 21 marca. W aneksie do umowy zaznaczone jest, że występujący wspólnik nic nie zabiera ani nie będzie miał wypłaconych żadnych pieniędzy, ponieważ spółka jest na stracie a wpłaty z udziałów zostały zużyte na bieżącą działalność spółki.


Co mam zrobić w księgach rachunkowych z zaksięgowanymi udziałami wspólnika? Czy muszę też zamknąć księgi na 21 marca i otworzyć zupełnie nowe już bez tego wspólnika? Czy nowe mają zacząć się od zera? Czy mam coś przenosić z poprzednich ksiąg? Czy do wyliczenia bieżącego PIT mam brać również pod uwagę poprzednie koszty i przychody (tych brak) przed wystąpieniem wspólnika?

W księgach powinny być więc ujęte operacje związane z rozliczeniem wkładu ustępującego wspólnika, czy to w formie zwrotu udziału kapitałowego, czy dopłaty wspólnika w przypadku, gdy udział ten jest ujemny.

Odpowiedź: 

Nie ma po wystąpieniu wspólnika ze spółki jawnej konieczności zamykania ksiąg  rachunkowych. Takie zdarzenie nie zostało bowiem wymienione w art. 12 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dalej: uor, jako skutkujące zamknięciem ksiąg.


W księgach powinny być więc ujęte operacje związane z rozliczeniem wkładu ustępującego wspólnika, czy to w formie zwrotu udziału kapitałowego, czy dopłaty wspólnika w przypadku, gdy udział ten jest ujemny (art. 65 § 3 i 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Ponieważ więc spółka jest na stracie, co skutkuje tym, iż wkłady wspólnika mają wartość ujemną, ich rozliczenie będzie możliwe dopiero po wyrównaniu przez ustępującego wspólnika brakującej wartości.

Jak obliczyć zaliczki na podatek dochodowy

Dla ustalania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczek na podatek dochodowy za miesiące następujące po zmianie składu osobowego spółki uwzględnić należy całość poniesionych w danym roku podatkowym kosztów i uzyskanych przychodów (art. 44 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej: updof). Odmiennie dochód ten należy natomiast przypisywać wspólnikom, dzieląc najpierw jego kwotę na trzech, a później, po 21 marca zaś już tylko na dwóch  udziałowców, pamiętając oczywiście o proporcjonalności uwzględniającej udziały wspólników w zyskach (art. 8 ust. 1 updof).

Proszę pamiętać,  iż mimo, że ustępującemu wspólnikowi nie zostaną wydane składniki majątku spółki, to konieczne jest sporządzenie wykazu tych składników, o którym mowa w art. 24 ust. 3a updof .

Tekst opublikowany: 

30 maja 2011 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel