Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 16 lipca 2012
Pytanie:  Szkoła wyższa zakupiła nieruchomość zabudowaną: prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i obiektami inżynierii lądowej i wodnej, jakie są na tym gruncie posadowione. Na protokole zdawczo-odbiorczym widnieje więcej obiektów (trwałych) aniżeli wymieniono w akcie notarialnym i na fakturze. Jak należy dokonać wyceny "Nadwyżek", by je wprowadzić do ksiąg rachunkowych. Jakie księgowania wystąpią?

Prawdopodobnie szkoła wyższa jest w posiadaniu operatu szacunkowego dotyczącego tej nieruchomości, warto więc sprawdzić, czy tam uwzględniono wszystkie budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Poznaj wyjaśnienie eksperta.

Odpowiedź: 

Powstałą różnicę pomiędzy aktem notarialnym i fakturą a protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym akt wykonawczy do umowy, należy niezwłocznie wyjaśnić.

Można przypuszczać, że nabywca (w tym przypadku szkoła wyższa) otrzymał składniki majątku wyszczególnione w protokole bez umowy sprzedaży. Dlatego przede wszystkim trzeba wyjaśnić te rozbieżności ze sprzedającym i dokonać ewentualnych korekt.

Prawdopodobnie szkoła wyższa jest w posiadaniu operatu szacunkowego dotyczącego tej nieruchomości, warto więc sprawdzić, czy tam uwzględniono wszystkie budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Mogło się zdarzyć, że sprzedający jako jeden środek trwały uznał obiekt, który w protokole zdawczo-odbiorczym ujęto jako dwa oddzielne obiekty. Bez szczegółowego wyjaśnienia trudno znaleźć właściwe rozwiązanie. Być może wystarczy podpisać aneks do umowy, w którym doprecyzowane zostaną rozbieżności, a w szczególności ich wartość.

Trzeba ustalić czy wartość tych „nadwyżek” została ujęta, czy też nie w cenie sprzedaży, czy też należy je potraktować jako nieodpłatne przekazanie. Właśnie od wyjaśnienia rozbieżności zależeć będzie prawidłowy sposób ich wyceny (art. 28 uor) i ewidencji. Ponadto należy wziąć pod uwagę, czy zakupione środki trwałe będą od razu użytkowane, czy też wymagają dostosowania.

Proszę zwrócić uwagę, że wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 uor). Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych lub środków trwałych w budowie.

Tekst opublikowany: 

13 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel