Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Dodano: 8 czerwca 2010
Pytanie:  Certyfikat MF uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzyskałam w roku 2003.  Mam pełna zdolność do czynności prawnych nie zostałam skazana za przestępstwa skarbowe ani żadne inne, Mam zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz opłacone OC. Posiadam tylko  wykształcenie średnie. Nie posiadam tytułu biegłego rewidenta. Czy mój certyfikat w dalszym ciągu uprawnia mnie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Odpowiedź: 

Posiadany przez Panią Certyfikat MF, uprawnia nadal Panią do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Artykuł 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości(Dz.U. z 2008 r. nr 152, poz. 1446, dalej: ustawa zmieniająca) wprowadził zmianę w art. 76b ust. 1, z której wynika, że „Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która: 

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy, 
  • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
    • posiada 3-letnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
    • posiada 3-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
    • posiada 2-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej „egzaminem”.
Z powyższej zmiany wynika, że osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie i 2-letnia praktykę, aby była uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Jednakże art. 3 ustawy zmieniającej precyzuje, że certyfikaty księgowe oraz świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.
- art. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. zmieniający ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2008 r. nr 152, poz. 1446).
Tekst opublikowany: 

31 maja 2010 r.

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czynienia z zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztorysowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel