Udział członkowski w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 6 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. zawarła umowę ubezpieczenia z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Na polisie wyszczególnione są składki za ubezpieczenie, a także opłata za objęcie jednego udziału członkowskiego o wartości nominalnej 10 zł oraz wpłata wpisowego (20 zł). W przypadku rezygnacji ze współpracy z tym towarzystwem udział zostanie wypłacony, a wpisowe „przepada”. Na jakich kontach należy zaksięgować objęcie udziału oraz wpłatę wpisowego? Czy będzie to koszt uzyskania przychodu? W jaki sposób udział należy wycenić przy sporządzaniu bilansu? W której pozycji bilansu wykazać ten udział?

Nabyty przez spółkę z o.o. udział należy zaliczyć do inwestycji. Sprawdź, jak zaksięgować nabycie udziału i jak ująć w bilansie.

Odpowiedź: 

Nabyty przez spółkę udział należy zaliczyć do inwestycji. Udział należy wprowadzić do ksiąg w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne (art. 35 ust. 1 uor).

W przypadku Towarzystw Ubezpieczeniowych Wzajemnych zawarcie umowy ubezpieczeniowej możliwe jest jedynie z członkiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Przykładowo, członkostwo w towarzystwie można uzyskać z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, a następnie zawarcia z towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 17 uor, inwestycjami są aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.


Definicja ceny nabycia została zawarta w art. 28 ust. 2 uor. Zgodnie z jego treścią cena nabycia jest to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem. W analizowanym przypadku za koszty bezpośrednio związane z zakupem można uznać kwotę wpisowego.

Księgowania mogą przebiegać następująco:

 1. Nabycie udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Udziały wyceniono według ceny nabycia obejmującej:
  a) wartość nominalna 10 zł
  b) wpisowe 20 zł
  • Wn konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” 30 zł
  • Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 30 zł
   lub
  • Wn konto 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 30 zł
  • Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 30 zł
 2. Zapłata za udział oraz opłacenie wpisowego:
  • Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 30 zł
  • Ma konto 130 „Rachunek bankowy” 30 zł

W bilansie udziały ujmowane są w zależności od okresu, na jaki zostały nabyte. I tak, prezentuje się je w pozycji:

 • B.III.1b Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach „Udziały lub akcje” - jeśli planowane zbycie ma nastąpić w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy,
 • A.IV.3b Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach „Udziały lub akcje” - jeśli przeznaczone są do zbycia po upływie jednego roku.
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel