Stowarzyszenie z oddziałami a sporządzanie bilansu - transakcje wewnętrzne

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 16 października 2011
Pytanie:  Stowarzyszenie posiada kilka oddziałów, z których każdy sam sporządza bilans, przekazując go później do centrali w celu sporządzenia bilansu zbiorczego. W ramach działalności jeden z oddziałów sprzedaje innemu  książki. W związku z takimi okolicznościami powstają pytania:
jeżeli odział kupujący nie zapłaci za książki, to czy możliwa jest taka sytuacja, że na mocy uchwały zarządu dług ten jest spisywany poprzez zmniejszenie funduszu statutowego jednostki sprzedającej?
jeśli powyższe jest możliwe, to czy w uchwale zarządu powinno być napisane z czyjego funduszu - centrali lub oddziału - ten dług będzie spisany?

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, z którego wynika, że bilans sporządzany przez oddziały naszego stowarzyszenia jest jedynie częścią bilansu stowarzyszenia przyjmuję domniemanie, że oddziały nie posiadają własnej osobowości prawnej.

Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiam komentarz.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, z którego wynika, że bilans sporządzany przez oddziały naszego stowarzyszenia jest jedynie częścią bilansu stowarzyszenia przyjmuję domniemanie, że oddziały nie posiadają własnej osobowości prawnej. Z tego względu na podstawie wskazanych niżej przepisów upst oraz uor powiedzieć należy, że transakcje dokonywane pomiędzy centralą stowarzyszenia a jej oddziałami mają charakter wewnętrzny. Z tego też względu rozrachunków wewnętrznych, w szczególności zaś wzajemnych należności i zobowiązań istniejących pomiędzy centralą i oddziałami nie można uznać za zdarzenia powodujące zmniejszenie funduszu statutowego stowarzyszenia.

Znajduje to swoje potwierdzenie w brzmieniu wskazanych przepisów uor, z którego wynika, że jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), wyłączając z niego odpowiednio:

  • aktywa i fundusze wydzielone np. dla oddziału;
  • wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze;
  • przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami;
  • wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów.

Uzupełniając powyższe dodać muszę, że samodzielne sporządzanie bilansu nie skutkuje tym, że centrala stowarzyszenia oraz jego oddziały są odrębnymi od siebie podmiotami, które posiadają odrębne od siebie fundusze własne (statutowe).

- art. 2; art. 8 ust. 1; art. 10 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt. 6, ust. 2; art. 16 - 17 ust. 1 - 1a; art. 33 - 34 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.) - upst,
- art. 3 ust. 1 pkt. 18 lit. a, lit. c, pkt. 19 - 20, pkt. 22, pkt. 27, pkt. 29, pkt. 30, pkt. 31; art. 13 ust. 1; art. 4 ust. 1; art. 15 - 16; art. 17 ust. 1; art. 28 ust. 1; art. 51 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm.) - uor,
- § 1 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, pkt. 4; § 2 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 poz. 1539 ze zm.).
Tekst opublikowany: 

16 października 2011 r.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel