Sprawdź, o ile w 2018 roku wzrosną limity podatkowe

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Dodano: 4 października 2017
a381c228c40d18e449f9c7e17dd44d683cb79fe1-medium

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2018 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2017 roku nie przekroczy 5.176.000 zł. Dowiedz się więcej.

Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

W tym roku pierwszy dzień roboczy przypada na poniedziałek 2 października 2017 r. Oznacza, że kwoty limitów będą obliczane w oparciu o ten dzień. Kurs euro z 2 października 2017 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017) wynosi 4,3137 zł.

W związku z tym, że jest on wyższy (4,3137 zł) w porównaniu do roku ubiegłego (4,2976 zł) wzrośnie wysokość kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2018 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2017 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.176.000 zł, która jest o 19.000 zł wyższa od obecnie obowiązującej. W 2017 roku kwota graniczna wynosi 5.157.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 2 października 2017 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,3137 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017). Wyliczenie przedstawia się następująco:

1.200.000 euro x 4,3137 zł = 5.176.440 zł, czyli po zaokrągleniu 5.176.000 zł.

Podstawa prawna:

Mały podatnik w VAT

Podobny limit, który dotyczy małych podatników w PIT i CIT obowiązuje w VAT. Status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W 2018 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 5.176.000 zł.

Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. W 2018 roku po przeliczeniu na złote polskie i zaokrągleniu będzie to kwota 194.000 zł.

W 2017roku kwoty graniczne wynoszą 5.157.000 zł oraz 193.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dniu 2 października 2017 r. kurs euro był równy 4,3137 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017), więc wyliczenie limitów jest następujące:

1.200.000 euro x 4,3137 zł = 5.176.440 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.176.000 zł.

45.000 euro x 4,3137 zł = 194.116,50 zł. Po zaokrągleniu jest to 194.000 zł.

Podstawa prawna:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w 2018 roku w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników w 2017 roku nie przekroczą równowartości w złotych 250.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Na podstawie tabeli kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017 z 2 października 2017 r. kurs euro był równy 4,3137 zł.

Oznacza to, że kwotą graniczną w 2018 roku będzie 1.078.425 zł – 250.000 x 4,3137 zł (w 2017 rokubyła to kwota644.640 zł, czyli znacznie niższa, a to z tego powodu, że od 1 stycznia 2017 r. limit dla ryczałtu zwiększono ze 150 tys. euro do 250 tys. euro). Nie stosuje się tu zaokrągleń.

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty w roku 2017, nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli natomiast uzyska wyższy przychód to od 2018 roku musi wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub 19-proc. podatkiem liniowym. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2018 roku ma zawsze prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2018 roku natomiast podatnicy, którzy w 2017 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 107.842,50 zł - 25.000 x 4,3137 zł (w 2017 roku kwotą graniczną było 107.440 zł),

b) w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 107.842,50 zł - 25.000 x 4,3137 zł (w 2017 roku kwotą graniczną było 107.440 zł).

Podstawa prawna:

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2018 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 216.000 zł (w 2017 roku był to nieco niższy limit w wysokości 215.000 zł).

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Oznacza to, że limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który obowiązuje w 2018 roku wyniósł:

50.000 x 4,3137 zł = 215.685 zł, czyli w zaokrągleniu stanowi to kwotę 216.000 zł.

Podstawa prawna:

Księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 roku, gdy ich przychody za 2017 rok wyniosą, co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu 8.627.400 zł.

Kwotę tąprzelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października rokupoprzedzającego rok obrotowy. W 2017 roku limit ten wynosił 5.157.120 zł, czyli był znacznie niższy, a to z tego powodu, że od 1 stycznia 2017 r. limit ten zwiększono z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro).

Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017, średni kurs euro z 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł. Limit wyniesie zatem 8.627.400 zł (2.000.000 euro x 4,3137 zł).

Oznacza to, że jeśli w 2017 roku przychody podmiotu wyniosą co najmniej 8.627.400 zł, to w 2018 roku, będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe.

Podstawa prawna:

Limity obowiązujące w latach 2018 i 2017

Wskaźniki

2018

2017

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1.078.425 zł

644.640 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -kwartalny

107.842,50 zł

107.440 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

216.000 zł

215.000 zł

Mały podatnik w VAT

5.176.000 zł

194.000 zł

5.157.000 zł

193.000 zł

Mały podatnik w podatku dochodowym

5.176.000 zł

5.157.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

8.627.400 zł

5.157.120 zł

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Bogdan Świąder – z wykształcenia prawnik, od 2007 roku licencjonowany doradca podatkowy, dziennikarz, redaktor kilku ogólnopolskich gazet, wieloletni pracownik organów podatkowych w których zajmował się podatkami dochodowymi, VAT, kontrolą oraz sprawami karnymi skarbowymi. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa celnego, spraw karnych skarbowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel