Rozliczenia międzyokresowe przychodów związanych z umową sprzedaży licencji do emisji filmu

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 15 lutego 2011
Pytanie:  Studio filmowe podpisało umowę na sprzedaż licencji do emisji filmu. Zapłata zgodnie z umową nastąpiła w dwóch ratach na podstawie faktur VAT do końca 2010 r. Film jednak nie został jeszcze ukończony, zatem koszty związane z produkcją na koniec 2010 r. będą aktywowane (produkcja niezakończona). Czy wpływ zapłaty zgodnie z umową sprzedaży licencji (na podstawie faktury VAT) jest, pomijając VAT należny, przychodem ze sprzedaży ewidencjonowanym w zespole 7, czy przychodem przyszłych okresów (zespół 8)?
Odpowiedź: 

Ponieważ produkcja filmu nie została zakończona, wpływ zapłaty zgodnie z umową sprzedaży licencji powinna być przejściowo ujęta jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Jedną z istotnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów, określona w art. 6 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor. Zasada współmierności wymaga, aby dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jego dotyczą, a jeszcze nie zostały poniesione (zapłacone).

W wypadku przestrzegania zasady współmierności istotne są dwa aspekty, a mianowicie:

  • współmierność czasowa,
  • współmierność przedmiotowa.

Przejawem współmierności czasowej jest występowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych (art. 39 uor) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 uor).


Z treści pytania wynika, że koszty związane z wytworzeniem licencji są aktywowane (produkcja niezakończona). W związku z tym przychody powinny być przejściowo ujęte jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Tekst opublikowany: 

28 stycznia 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel