Przyjęcie przez firmę maszyn do użytkowania - rozliczenie

Autor: Beata Kraśniewska

Dodano: 20 czerwca 2012
Pytanie:  Firma zewnętrzna chce zawrzeć z nami umowę, na podstawie której wstawi do naszej firmy swoje maszyny, za które będzie nam wystawiała miesięczną fakturę za ich użytkowanie. Jak powinno wyglądać rozliczenie takich maszyn w firmie, która je wynajmuje, pod względem podatkowym i bilansowym (amortyzacja)? Czy powinno się je ująć jako obcy środek trwały?

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zalicza się je do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa najmu spełnia co najmniej jeden z koniecznych warunków. Sprawdź, jakich!

Odpowiedź: 

Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby dokładnie zapoznać się z postanowieniami umowy, która została zawarta pomiędzy podmiotami. Zasady ujęcia umów najmu leasingu lub innych umów o podobnym charakterze reguluje art. 3 uor. Szczegóły przedstawiam poniżej.

Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
  • zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
  • okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
  • suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
  • zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
  • przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
  • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
W przypadku spełnienia co najmniej jednego z ww. warunków, oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa.

W przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 uor, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować art. 3 ust. 4 i 5.

Nie mniej jednak z treści pytania wynika, że jest to zwykła umowa najmu i jeśli nie zawiera żadnego w wymienionych powyżej warunków, w takim przypadku maszyny czy inne środki trwałe będące przedmiotem umowy przez cały czas trwania umowy pozostają własnością wynajmującego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Ewidencja podatkowa i bilansowa nie będą się od siebie różnić, gdyż najemca w swoich księgach będzie ujmował jedynie czynsz miesięczny i ewentualne koszty eksploatacji, ale to już zależy od indywidualnych warunków umowy. Dodatkowo dla celów rachunkowości w ewidencji pozabilansowej można ująć powyższe maszyny jako obce środki trwałe.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel