Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Prezentacja weksli obcych w bilansie

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 10 sierpnia 2012
Pytanie:  Ze względu na różne artykuły w sprawie prezentacji weksli obcych w bilansie, proszę o informację, gdzie należy wykazywać:
  1. weksle płatne w terminie powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia, pojawiają się informacje, że: I interpretacja - wykazuje się je po stronie aktywów jako inwestycje krótkoterminowe w pozycji B.III.1 lit. c „Inne aktywa pieniężne”, II interpretacja - wykazuje się je po stronie aktywów jako inwestycje krótkoterminowe w pozycji B.III.1 lit. a lub b „Inne papiery wartościowe”,
  2. weksle płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia ujmuje się w aktywach bilansu: I interpretacja - w pozycji B.III.1 lit. c „Inne środki pieniężne”, II interpretacja - w pozycji B.III.1 lit c „Inne aktywa pieniężne”.
Które z prezentacji są prawidłowe? W jakiej pozycji RZiS wykazuje się dyskonto weksla: czy w pozycji odsetki, czy jako „Inne przychody finansowe”?

Jeśli posiadacie Państwo weksle obce, o terminie płatności w ciągu 3 miesięcy, zasadnym jest ich wykazywanie w pozycji „Inne środki pieniężne” w poz. B.III.1 lit. c. Inaczej będzie w sytuacji, jeśli termin płatności weksla będzie dłuższy niż 3 miesiące - sprawdź!

Odpowiedź: 

Jeśli posiadacie Państwo weksle obce, o terminie płatności w ciągu 3 miesięcy, zasadnym jest ich wykazywanie w pozycji „Inne środki pieniężne” w poz. B.III.1 lit. c. Jeśli jednak termin płatności weksla będzie dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, weksle te powinny być wykazywane w pozycji „Innych aktywów pieniężnych” w poz. B.III. 1 lit. c. Dyskonto weksli zaliczane będzie do „Innych przychodów finansowych”.

Przez aktywa obrotowe należy rozumieć tę część aktywów jednostki, które w przypadku aktywów finansowych są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne (art. 3 ust. 1 pkt 18 uor).

Weksel jest papierem wartościowym, którego wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty wskazanej w nim kwoty. Weksle pełnią, co do zasady, funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonanie zobowiązań wystawcy.

Do papierów wartościowych, innych niż akcje i udziały, zalicza się w szczególności obligacje, bony skarbowe, certyfikaty, dłużne papiery wartościowe o dacie wykupu krótszej niż rok od dnia bilansowego, utrzymywane do daty wykupu przede wszystkim w celu uzyskania odsetek lub premii. Inne papiery wartościowe o terminie wykupu krótszym niż 3 miesiące wykazują się łatwością ich spieniężenia, dlatego też zasadnym jest wykazanie ich jako inne środki pieniężne, wykazywanych w pozycji B.III.1 lit. c.

Inne środki pieniężne obejmują środki mające charakter ekwiwalentu pieniężnego, o wysokiej łatwości spieniężenia i nieznacznym ryzyku utraty wartości, z terminem płatności nie dłuższym niż 3 miesiące. W tej grupie mieścić się będą weksle i czeki.

Natomiast inne aktywa pieniężne obejmują pozostałe aktywa pieniężne, nieujęte jako środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych i inne niż ujęte jako inne środki pieniężne. W grupie tej mieścić się będą weksle i czeki o terminie płatności dłuższym niż 3 miesiące i krótszym niż 12 miesięcy.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel