Odsetki od pożyczki należy zaksięgować w roku ich umorzenia

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 26 listopada 2012
Pytanie:  Spółka udzieliła innej spółce oprocentowanej pożyczki na okres dwóch lat. Wypłata odsetek od pożyczki miała nastąpić na koniec trwania umowy. Za pierwszy rok spółka naliczyła bilansowo przychód z tytułu przysługujących jej odsetek, natomiast w roku następnym, w terminie spłaty wynikającym z umowy, odsetki zostały całkowicie umorzone. Czy w roku umorzenia odsetek spółka powinna dokonać księgowań wymaganych przez ustawę o rachunkowości?
Odpowiedź: 

Tak, w roku umorzenia odsetek należnych spółka powinna odpisać je w ciężar kosztów finansowych do wysokości naliczonych i zaksięgowanych w poprzednich roku odsetek.

Umorzenie odsetek naliczonych na dzień bilansowy nie powoduje skutków podatkowych, ponieważ nie było przychodem podatkowym. Umorzenie odsetek wpłynie jednak na wynik finansowy roku, w którym umorzono odsetki. Takie rozwiązanie wynika z zasady współmierności przychodów i kosztów.

W opinii organów skarbowych umorzone odsetki od pożyczki powodują powstanie po stronie spółki - dłużnika, przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń (bezpłatne korzystanie z cudzego kapitału), który należy opodatkować (m.in. interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 10 sierpnia 2007 r., nr PD-2/423-15/07).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel