Likwidacja spółki jawnej - termin złożenia sprawozdania finansowego

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 20 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka jawna zakończyła swoją działalność (nastąpiło rozwiązanie) 31.01.2011 r. Wszelkie formalności w KRS zostały zgłoszone. Z dniem 15.03.2011 sąd wydał postanowienie o likwidacji spółki. Na dzień 31.01.2011 został sporządzony bilans, ale nie wysłany do KRS i do urzędu skarbowego. Czy spółka ma obowiązek i w jakim terminie wysłać bilans oraz informację dodatkową do KRS i do urzędu skarbowego? Czy byli właściciele (osoby fizyczne) mogą podpisać bilans i sprawozdania?

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe. Sprawdź termin złożenia sprawozdania!

Odpowiedź: 

W spółce jawnej to nie podatnicy a spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe i to ona sporządza sprawozdanie finansowe. Jeżeli jej wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, to sprawozdanie powinno zostać złożone jako załącznik do zeznania rocznego nie później niż do 30 kwietnia 2012 r. (art. 45 ust. 1 updof).

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe (art. 45 ust. 5 updof).

Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku spółki jawnej, tj. spółki niemającej osobowości prawnej, właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego, jest:

Jeżeli chodzi natomiast o obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w KRS, to został on uregulowany w uor. W myśl art. 69 ust. 1 uor kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Stosownie do art. 53 ust. 1 uor zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym, to mimo to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Uwzględniając przepisy uor, sprawozdanie finansowe podpisuje, podając przy tym datę podpisu:

  • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz
  • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.
Oznacza to, że sprawozdanie finansowe powinny podpisać osoby, które w chwili jego sporządzenia pełniły funkcje kierownika jednostki. W przypadku spółki jawnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, zaś w okresie likwidacji wspólników będących likwidatorami lub osoby trzecie prowadzące likwidację (art. 3 ust. 1 pkt 6 uor w związku z art. 70 § 1 ksh).
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel