Kiedy organizacja pożytku publicznego ma obowiązek badania sprawozdań?

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 14 lutego 2011
Pytanie:  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale prowadzimy również projekt finansowany z EFS, który nie jest związany z działalnością OPP. Czy przychody z działalności innej niż zarejestrowana jako działalność pożytku publicznego uwzględnia się do wyliczenia przychodów osiągniętych w roku obrotowym, które powodują obowiązek badania sprawozdania?
Odpowiedź: 

Projekt finansowany z EFS nie jest związany z działalnością pożytku publicznego, ale jest związany z działalnością stowarzyszenia. Moim zdaniem dla ustalenia, czy sprawozdanie finansowe stowarzyszenia podlega badaniu należy przyjąć zarówno przychody dotyczące działalności pożytku publicznego, jak i przychody z innej działalności.

Choć z pytania nie wynika wprost jaką inną działalność prowadzi stowarzyszenie, to może ono prowadzić także działalność gospodarczą (art. 34 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.).


Z przepisów art. 23 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) wynika, że organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.

Tekst opublikowany: 

14 lutego 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel