Jednorazowa opłata dotycząca służebności przesyłu - jak ująć w ewidencji księgowej?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 17 lipca 2012
Pytanie:  Gmina ustanowiła na rzecz naszej spółki odpłatną służebność przesyłu na działkach, które są własnością gminy, a na których znajdują się obiekty będące własnością spółki. Jak ująć w ewidencji księgowej jednorazową opłatę? Czy do celów bilansowych stanowi ona wartość niematerialną i prawną, czy powinna podwyższać wartość początkową konkretnego środka trwałego, czy też należy ją kwalifikować do pozostałych kosztów operacyjnych?

Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu - z punktu widzenia prawa bilansowego - może zostać zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawych. Poznaj ewidencję księgową nabycia służebności przesyłu.

Odpowiedź: 

W świetle prawa bilansowego jednorazowa opłata dotycząca służebności przesyłu stanowi wartość niematerialną i prawną.

Istota służebności przesyłu została uregulowane w art. 3051 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu - z punktu widzenia prawa bilansowego - może zostać zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawych. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 uor, przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że bilansowy katalog wartości niematerialnych i prawnych jest otwarty. W konsekwencji spółka nabytą służebność przesyłu może traktować jako prawo majątkowego, podlegające odpisom amortyzacyjnym (art. 32 i 33 uor). 

Ewidencja księgowa nabycia służebności przesyłu może przebiegać następująco:

  • 020 Wn „Wartości niematerialne i prawne”
  • 240 Ma „Pozostałe rozrachunki”
Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel