Jak zaksięgować fakturę sprzedaży węgla, uwzględniając podatek akcyzowy?

Autor: Katarzyna Dąbrowska

Dodano: 10 maja 2012
Pytanie:  Jesteśmy podmiotem pośredniczącym w sprzedaży węgla. Jak prawidłowo zaksięgować fakturę sprzedaży węgla, uwzględniając podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy płacony od sprzedanych wyrobów węglowych  obciąża koszty działalności operacyjnej. Poznaj księgowanie sprzedaży węgla!

Odpowiedź: 

Faktura z tytułu sprzedaży węgla ewidencjonowana jest na zasadach ogólnych, czyli podstawą opodatkowania jest kwota wraz z podatkiem akcyzowym, a następnie sprzedawca ujmuje podatek akcyzowy od wyrobów węglowych w kosztach rodzajowych - w podatkach i opłatach. Podstawą opodatkowania w VAT jest kwota netto wraz z podatkiem akcyzowym.

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim. Oznacza to, że jego ciężaru nie ponoszą podmioty będące podatnikami tego podatku, ale osoby trzecie, którymi są odbiorcy końcowi nabywający produkty akcyzowe. Od 2 stycznia 2012 r. akcyzie podlegają także wyroby węglowe.

Sprzedaż węgla należy udokumentować fakturą. W fakturze tej - na żądanie nabywcy - wyodrębnia się podatek akcyzowy. Jak wynika z § 5 ust. 14 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, określa w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze. Dodatkowo należy wystawić dowód magazynowy dokumentujący rozchód materiałów. Może to być dowód WZ - wydanie materiałów na zewnątrz magazynu.

Księgowanie sprzedaży węgla może odbywać się następująco: wartość w cenie sprzedaży netto. Podatek akcyzowy płacony od sprzedanych wyrobów węglowych (a także innych wyrobów akcyzowych) obciąża koszty działalności operacyjnej. W księgach rachunkowych można go ująć:

  • Wn konto 40-3 Podatki i opłaty (w analityce: Podatek akcyzowy)
  • Ma konto 22 Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z izbą celną z tytułu akcyzy)
oraz równolegle, jeśli jednostka ewidencję kosztów prowadzi także na kontach zespołu 5:
  • Wn konto 52-7 Koszty sprzedaży
  • Ma konto 49 Rozliczenie kosztów
sprzedaż kwota netto:
  • Ma konto 730 Przychody ze sprzedaży towarów
sprzedaż VAT:
  • Ma konto 224 Rozliczenie VAT należnego
należność od nabywcy:
  • Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami
rozchód sprzedanego węgla:
  • Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów
  • Ma konto 330 Towary handlowe
Dekretacja:

Opis operacji:

Kwota

Konto

Wn

Ma

1. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż węgla:

 

 a) wartość netto sprzedaży (w tym podatek akcyzowy):

73-0

 b) VAT należny:

22-2

 c) należność ogółem:

 

20

2. Zarachowanie podatku akcyzowego od sprzedaży węgla do kosztów rodzajowych:

40-3

22

 oraz równolegle:

52-7

49

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel