Jak należy zaksięgować fakturę wewnętrzną wystawioną w przypadku samonaliczenia VAT?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 28 kwietnia 2011
Pytanie:  Firma otrzymała fakturę bez naliczonego VAT z adnotacją "zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT". Zaewidencjonowaliśmy fakturę i wystawiliśmy fakturę wewnętrzną (do procedury samonaliczenia). Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa przedstawionej operacji?
Odpowiedź: 

Operację powyższą należy zaksięgować jako „Rozliczenie naliczonego VAT” i „Należny VAT”.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Obowiązek samonaliczenia VAT powoduje wystawienie faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT), którą należy zaksięgować na kontach analitycznych do konta „Rozrachunki z tytułu VAT”, a mianowicie:

  • Wn „Rozliczenie naliczonego VAT”
  • Ma „Należy VAT”
Z przedstawionych zasad ewidencji wynika, że podatek należny wynikający z procedury samonaliczenia stanowi jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu na zasadach ogólnych, a więc w zakresie, w jakim nabywane usługi wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT).
Tekst opublikowany: 

28 maja 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel