Inwentaryzacja a wartość wyprodukowanych okien wraz z montażem

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 28 grudnia 2006

Pytanie: Jesteśmy firmą produkującą okna drewniane. Podpisaliśmy umowę z firmą X na wyprodukowanie i montaż dużej liczby okien. Okna zostały już wyprodukowane, zamontowane, ale do końca roku nie nastąpi odbiór techniczny wykonanych robót. Fakturę sprzedaży możemy wystawić po otrzymaniu protokółu odbioru technicznego. Jak mam postąpić na koniec roku? Czy ująć w inwentaryzacji wartość wyprodukowanych okien wraz z montażem (według cen ustalonych w umowie), jeśli w zakładowym planie kont jest zapisane, że produkcji w toku w ogóle nie wycenia się?

Pytanie: Jesteśmy firmą produkującą okna drewniane. Podpisaliśmy umowę z firmą X na wyprodukowanie i montaż dużej liczby okien. Okna zostały już wyprodukowane, zamontowane, ale do końca roku nie nastąpi odbiór techniczny wykonanych robót. Fakturę sprzedaży możemy wystawić po otrzymaniu protokółu odbioru technicznego. Jak mam postąpić na koniec roku? Czy ująć w inwentaryzacji wartość wyprodukowanych okien wraz z montażem (według cen ustalonych w umowie), jeśli w zakładowym planie kont jest zapisane, że produkcji w toku w ogóle nie wycenia się?Odpowiedź: Na koniec roku powinna Pani wykazać przychód z tytułu niedokończonej usługi. W związku z tym zarówno koszt wytworzenia okien, jak również koszty ich montażu wykaże Pani jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów.


W opisywanej sytuacji powinna Pani na koniec roku wykazać przychód z tytułu sprzedaży okien wraz z ich montażem, niezależnie od możliwości wystawienia faktury.


Z pytania wynika, że faktura będzie wystawiona dopiero po odbiorze robót, który nastąpi w kolejnym roku obrotowym. Przychód dotyczy jednak kończącego się roku obrotowego i zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym powinien być wykazany. Konsekwencją wykazania przychodu na koniec roku jest konieczność ustalenia współmiernych kosztów.


Pani firma przyjęła w zasadach (polityce) rachunkowości, że produkcji w toku się nie wycenia. Dlatego koszt wytworzenia sprzedanych okien wraz z kosztami ich montażu powinna Pani odnieść w ciężar konta 7 – Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (usług).


W spisie inwentarza na koniec roku nie wykaże Pani wówczas wartości sprzedanych okien.


W opisywanej sytuacji na koniec roku można zaproponować następujące księgowania:


1. PK – Przeksięgowanie kosztów wytworzenia sprzedanych okien (przy założeniu, że w firmie stosuje się zespół 4 i 5):

  • Wn – 7 – Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (usług),
  • Ma – 5 – Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej.

2. PK – Przeksięgowanie kosztów montażu okien (przy założeniu, że w firmie stosuje się zespół 4 i 5):

  • Wn – 7 – Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (usług),
  • Ma – 5 – Koszty działalności podstawowej usługowej.

3. PK – Przeksięgowanie przychodów z tytułu realizacji usługi (kwotę można ustalić na zasadach przewidzianych dla umów długoterminowych – na przykład w wysokości poniesionych kosztów albo proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi).


Przychody nie będą ujęte jako należności do momentu wystawienia faktury.

  • Wn – 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  • Ma – 7 – Przychody ze sprzedaży produktów (usług),
  • Ma – 2 – Rozrachunki z tytułu VAT.

Po odbiorze robót w nowym roku i wystawieniu faktury, księgowanie może Pani ująć w przedstawiony sposób:


Faktura VAT za sprzedane okna wraz z ich montażem:

  • Wn – 2 – Rozrachunki z odbiorcami
  • Ma – 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Podstawa prawna: art. 12, ust. 3a ustawy z 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. z 13 lipca 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).


Autor: Stanisław Hońko, pracownik naukowy Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 29 grudnia 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel