Główny księgowy - czy może podpisywać delegacje?

Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Dodano: 13 lipca 2012
Pytanie:  Czy główny księgowy może podpisywać delegacje jako osoba delegująca, rozliczająca i zatwierdzająca rozliczenie wyjazdu? Zakres działania głównego księgowego, który nie jest w zarządzie firmy - jakie może mieć uprawnienie i kto je może nadać?

Jeżeli zarząd spółki udzielił głównemu księgowemu stosownego pełnomocnictwa, to może on podpisywać tego rodzaju dokumenty. Przeczytaj więcej na temat pełnomocnictwa głównego księgowego.

Odpowiedź: 

Tak, jeśli zarząd spółki udzielił mu stosownego pełnomocnictwa, a to ostatnie udzielone zostało zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce (wynikającymi z umowy spółki). Zakres działania oraz zakres odpowiedzialności głównego księgowego wynika z umowy zawartej ze spółką, zaś jego uprawnienia określone są pełnomocnictwami udzielonymi mu przez zarząd spółki.

Powierzenie określonych obowiązków głównemu księgowemu nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości; w tym z tytułu nadzoru (art. 4 ust. 5 uor). W przypadku spółki z o.o., za kierownika jednostki uważa się członków zarządu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zarząd (art. 3 ust. 1 pkt 6 uor). Organem uprawnionym do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jest zarząd (art. 201 oraz art. 204 ksh).

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy i wspólnicy w umowie spółki nie postanowili inaczej, to obowiązuje reprezentacja łączna - do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 § 1 ksh).

Przepisy ksh nie sprzeciwiają się jednak udzielaniu pełnomocnictw na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego (art. 98-109 kc). Zarząd spółki może zatem udzielić głównemu księgowemu jednego z rodzajów pełnomocnictw określonych tymi przepisami:

  • pełnomocnictwo ogólne obejmujące tylko umocowanie do czynności zwykłego zarządu,
  • pełnomocnictwo rodzajowe upoważniające do dokonywania czynności określonego rodzaju, w tym przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  • pełnomocnictwo szczególne dotyczące jedynie oznaczonej czynności prawnej.
Dla ważności każdego z ww. pełnomocnictw, dokument ten musi być podpisany przez członków zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie spółki. Przykładowo: nieważne będzie pełnomocnictwo udzielone przez jednego członka zarządu w sytuacji, gdy zgodnie z umową spółka reprezentowana musi być dwuosobowo.

W sytuacji opisanej w pytaniu (uprawnienie do delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych) właściwym będzie pełnomocnictwo rodzajowe do dokonywania tego rodzaju czynności w imieniu spółki.

Jerzy Andrzej Tomczak

Autor: Jerzy Andrzej Tomczak

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii istniejącej od 1991 r. oraz serwisu "JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line". Zajmuje się między innymi sporządzaniem ekspertyz i opinii podatkowych, prowadzeniem postępowań i reprezentowaniem podatników przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor wielu tekstów o tematyce podatkowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel