Ewidencja przez jednostkę budżetową VAT przy sprzedaży zarówno opodatkowanej i zwolnionej

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Dodano: 5 lipca 2011
Dokument archiwalny
Pytanie:  Pracuję w jednostce budżetowej, która w najbliższym czasie stanie się czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż prowadzona przez moją jednostkę będzie zarówno opodatkowana, jak i zwolniona. W związku z powyższym będziemy mieli prawo do częściowego odliczania podatku naliczonego. Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej powinniśmy zastosować przy wpłacie VAT do urzędu skarbowego i ewentualnym jego zwrocie?


Czy zapis w polityce rachunkowości, że kwoty otrzymane na rachunek bankowy wraz z VAT będą odprowadzane jako dochody na rachunek jednostki samorządu terytorialnego jakiego dotyczy dochód będzie prawidłowy? Przy tym rozwiązaniu zastosowalibyśmy następujące paragrafy:
- dla zwrotu VAT z US - paragraf 0970,
- dla wpłaty VAT do US - paragraf 4530.

Kwoty otrzymane przez jednostkę z tytułu VAT należnego nie powinny być odprowadzane na dochody, gdyż VAT nie jest dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lecz …

Odpowiedź: 

Kwoty otrzymane przez jednostkę z tytułu VAT należnego nie powinny być odprowadzane na dochody, gdyż VAT nie jest dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lecz jest dochodem budżetu państwa. A zatem zapis w polityce rachunkowości wskazany w pytaniu nie będzie prawidłowy.

Stosownie do postanowień art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., przepisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak ewidencjonować VAT?

Uwzględniając przepisy powołanego rozporządzenia, w przypadku jednostek budżetowych będących czynnym podatnikiem VAT, jednostka winna prowadzić ewidencję w taki sposób, aby na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków), wydatki w poszczególnych paragrafach obejmujących zakup towarów czy usług, były ewidencjonowane w kwotach netto, zaś VAT naliczany od tych zakupów był ewidencjonowany w § 453, a w którym to paragrafie będzie znajdował również odzwierciedlenie VAT niepodlegający odliczeniu, a wynikający ze struktury sprzedaży jak również VAT (należny) nie zapłacony przez kontrahentów a pochodzący z faktur sprzedaży wystawionych przez jednostkę. Natomiast VAT należny, wykazany w fakturach sprzedaży i zapłacony przez kontrahenta w danym miesiącu, winien zostać przekazany z rachunku dochodów na rachunek wydatków, powodując ich zmniejszenie, oczywiście w ramach danego roku obrotowego.

Opisany powyżej sposób ewidencji powoduje, że jednostka w sprawozdaniu budżetowym Rb-28s winna w poszczególnych paragrafach wykazywać wydatki w kwotach netto, zaś VAT winien być wykazany w § 453 jak wskazano to powyżej.

Ewidencję VAT rozliczanego strukturą sprzedaży zaprezentowano na podstawie przykładu.

PRZYKŁAD
W wyniku prowadzonej działalności jednostka:
1) wystawiła:
a) faktury sprzedaży na kwotę brutto 615.000 zł, w tym 500.000 zł netto i VAT w kwocie 115.000 zł,
b) faktury sprzedaży na kwotę 200.000 zł ze stawką podatku „zw”.
2) otrzymała:
a) faktury z tytułu zakupu różnych towarów i usług na łączna kwotę brutto 369.000 zł, w tym VAT 69.000 zł.


W związku z tym, iż w jednostce dokonywane zakupy związane są ze sprzedażą zwolnionąi opodatkowaną, jednostka rozlicza VAT tzw. strukturą sprzedaży, której poziom dla potrzeb przykładu ustalono w wysokości 85%. W związku z tym, podatek naliczony podlegający odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym ustalono na poziomie 58.650 zł.

1. Faktury VAT wystawione przez jednostkę (sprzedaż usług) opodatkowana 23% podatkiem VAT - 615.000 zł.

 • WN 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych - 615.000 zł
 • MA 225 Rozrachunki z budżetami - 115.000 zł
 • MA Konto zespołu 7 (w zależności od rodzaju sprzedaży) - 500.000 zł.
2. Zapłata przez kontrahenta faktur określonych w pkt 1
 • WN 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) - 500.000 zł (w analityce właściwy paragraf dochodów)
 • WN 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) - 115.000 zł (w analityce VAT)
 • WN 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych - 615.000 zł.
3. Przekazanie z rachunku dochodów na rachunek wydatków wpłaconego VAT (należnego) -  na zmniejszenie wydatków - 115.000 zł
 • WN 141 Środki pieniężne w drodze
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) - 115.000 zł (w analityce VAT).
oraz równoległy zapis techniczny dla zachowania czystości obrotów
 • WN 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) - (-) 115.000 zł (w analityce VAT )
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) - (-) 115.000 zł (w analityce VAT)
4. Wpływ na rachunek bieżący (subkonto wydatków) - przekazanego VAT - 115.000 zł
 • WN 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - 115.000 zł (w analityce VAT - § 453)
 • MA 141 Środki pieniężne w drodze
oraz równoległy zapis techniczny dla czystości obrotów
 • WN 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - (-) 115.000 zł (w analityce VAT - § 453)
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - (-) 115.000 zł (w analityce VAT - § 453)
5. Faktury zakupu otrzymane przez jednostkę z tytułu zakupu różnych towarów i usług na kwotę brutto 369.000 zł.
 • WN Konta zespołu 4 (w zależności od rodzaju zakupionych towarów czy usług) - 300.000 zł
 • WN 225 Rozrachunki z budżetami -VAT naliczony - 69.000 zł
 • MA 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 369.000 zł
6.Zapłata przez jednostkę zobowiązań wynikających z faktur określonych w pkt. 5 - 369.000 zł
 • WN 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 369.000 zł
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - (-) 300.000 zł (w analityce - różne paragrafy)
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - (-) 69.000 zł (w analityce VAT - § 453)
7. Obciążenie kosztów VAT niepodlegającym odliczeniu - 10.350 zł
 • WN 403 Podatki i opłaty
 • MA 225 Rozrachunki z budżetami
8.Zapłata zobowiązania wobec urzędu skarbowego - 56.350 zł ( 115.000 zł minus 58.650 zł)
 • WN 225 Rozrachunki z budżetem
 • MA 130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) - (w analityce VAT - § 453)

Należy również zaznaczyć, że w przypadku gdy podatek naliczony przewyższa podatek należny, oczywiście po uwzględnieniu struktury sprzedaży, co skutkuje jego zwrotem z urzędu skarbowego - zwrot tego podatku jest zaliczany odpowiednio:

 • na zmniejszenie wydatków, jeżeli został dokonany w tym samym roku obrotowym, którego roku zwrot ten dotyczy. Wpływ na rachunek bankowy jednostki z powyższego tytułu należy zaliczyć do § 453,
 • na dochody, jeżeli został dokonany w następnym roku obrotowym, niż rok którego zwrot ten dotyczy, np. zwrot za listopad danego roku dokonany w lutym następnego roku. W tym wypadku wpływ na rachunek bankowy jednostki zaliczamy do § 097 jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Jednostka ewidencjonując każde zdarzenie, winna oczywiście dostosować swoją ewidencję zarówno co do numeracji, jak i nazw kont do zasad wynikających z przyjętej polityki rachunkowości, którą stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zobowiązany jest opracować i aktualizować kierownik jednostki.

- art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 128, poz. 861),
- załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia Ministra  Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U  z  2010 r. nr 38 poz. 207 z późn. zm.).
Tekst opublikowany: 

5 lipca 2011 r.

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czynienia z zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztorysowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel