Ewidencja odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 11 marca 2011
Pytanie:  Jak zaksięgować wypłacane odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca posiadającego więcej niż 50% udziałów w spółce z o.o.? W związku z tym, że odsetki te będą wypłacane na koniec każdego miesiąca i będą to niskie kwoty, około 100-120 zł, czy można je wypłacać z kasy? Jak to księgowo zaewidencjonować?
Odpowiedź: 

Wypłata odsetek możne nastąpić w formie gotówkowej, zatem może być dokonana z kasy. Ewidencja wypłacanych odsetek od pożyczki została przedstawiona poniżej.

Ewidencja odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca będzie następująca:

1. Naliczenie należnych odsetek:

a) od pożyczki zaciągniętej na finansowanie budowy środka trwałego (do momentu przekazania środka trwałego do używania):

  • Wn „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki”,
b) od pożyczki zaciągniętej na finansowanie bieżącej działalności:
  • Wn „Koszty finansowe”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki”.
Odsetki ujęte w kosztach finansowych lub w kosztach wytworzenia środka trwałego nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

2. Spłata odsetkami (po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek):

  • Wn „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma „Rachunek bieżący”, „Kasa”.
3. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty wypłacanych odsetek:
  • Wn „Pozostałe rozrachunki”,
  • Ma „Rozrachunki publicznoprawne”.
Odpowiadając na pytanie warto również zwrócić uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), dalej: updop, w którym stwierdza się, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia określoną na dzień zapłaty odsetek. Natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop wynika, że otrzymane odsetki będą opodatkowane 20% podatkiem zryczałtowanym.


Wypłata odsetek możne nastąpić w formie gotówkowej, gdyż przykładowo nie zakazuje tego (nie ogranicza) ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

11 marca 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel