Długoterminowa usługa budowlana - ewidencja księgowa

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 19 maja 2010
Pytanie:  Moja firma jest wykonawcą budowy budynku mieszkalnego. Roboty zostały rozpoczęte 12 kwietnia 2010 r., a zakończenie nastąpi 30 czerwca 2011 r. Planowana wartość robót to 1.918.798,98 zł netto, 2.053.114,91 zł brutto. Jak będzie wyglądała ewidencja księgowa ww. budowy?
Odpowiedź: 

Firma w celu ustalenia poziomu przychodów ze sprzedaży powinna na dzień bilansowy ustalić stopień zaawansowania usługi. Sposób kalkulacji i księgowania przedstawiam na schemacie.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny (art. 34a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody:

 • udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
 • liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
 • na podstawie obmiaru wykonanych prac,
 • inną metodą.
W omawianym przypadku jednostka może zastosować pierwszą metodę, o ile na dzień bilansowy dysponuje niezbędnymi informacjami, tj. kwotą kosztów całkowitych, sumą kosztów do dnia bilansowego, wartością całkowitą kontraktu (przychód).

Jeżeli warunki te nie zostałyby spełnione, wówczas przychód należałoby ustalić na poziomie poniesionych kosztów w danym okresie sprawozdawczym. Nie mogłyby być one jednak wyższe od kosztów, które zostałyby w przyszłości pokryte przez zamawiającego.

Znając kwotę planowanych kosztów netto, tj. 1.198.798,98 zł, kalkulacja powinna przebiegać w następujący sposób.

 • całkowity poziom planowanych kosztów: 1.918.798,98 zł,
 • koszty poniesione do 31 grudnia 2010 r.: 1.200.000 zł,
 • udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi: 62,53% (1.200.000,00/1.918.798,98).
Z pytania niestety nie wynika, jaka jest planowa wartość kontraktu. Na potrzeby przykładowej kalkulacji zakładam, iż wynosi ona 2.500.000 zł netto.

Założenia:

 • wartość kontraktu: 2.500.000 zł,
 • przychody ujęte na podstawie faktur wystawionych do 31 grudnia 2010 r.: 1.500.000 zł,
 • poziom przychodów mierzony udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi: 1.563.250 zł (62,53% x 2.500.000 zł),
 • kwota przychodów oszacowana: 63.250 zł (1.563.250 zł - 1.500.000 zł).
Księgowanie tak ustalonego przychodu może przebiegać w następujący sposób:

Zapisy w księgach 2010 r.:

 1. Faktury VAT za poszczególne etapy realizowanej inwestycji. Łącznie 1.500.000 zł netto + 22%VAT:
  • Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1.830.000 zł,
  • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 1.500.000 zł,
  • Ma „VAT należny” 330.000 zł.
 2. Doszacowana kwota przychodu, tj. nadwyżka przychodu ustalonego na dzień bilansowy nad kwotą wynikającą z dotychczas wystawionych faktur:
  • Wn „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 63.250 zł,
  • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 63.250 zł.
Zapisy w księgach 2011 r.:

Faktura VAT za drugi etap realizowanej inwestycji (1.000.000 zł netto + 22%VAT):

 • Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1.220.000 zł,
 • Ma „VAT należny” 220.000 zł,
 • Ma „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 63.250 zł,
 • Ma „Przychody ze sprzedaży usług budowlanych” 936.750 zł (1.000.000 - 63.250 zł).
Tekst opublikowany: 

19 maja 2010 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel