Czy trzeba sporządzać co kwartał pełne jednostkowe sprawozdanie finansowe?

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 24 lipca 2012
Pytanie:  Proszę o informację, czy spółka stosująca MSR powinna co kwartał sporządzać pełne jednostkowe sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy publikowane jest tylko skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy. Czy wystarczy w tym przypadku sprawozdanie w formie pakietu konsolidacyjnego? Czy należy jednak  sporządzić pełne sprawozdanie?

Aby można było uznać, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, niezbędne jest jego zatwierdzenie. Poznaj pełną treść odpowiedzi.

Odpowiedź: 

Sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych wykorzystywane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządza się na ten sam dzień sprawozdawczy. Jeżeli daty sprawozdawcze jednostki dominującej i jednostki zależnej są różne, jednostka zależna - dla celów konsolidacji - sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień, co jednostka dominująca, chyba że jest to niewykonalne w praktyce (§ 22 MSR 27).

Bez względu na to, czy zastosujemy w tej sytuacji przepisy krajowe, czy międzynarodowe standardy rachunkowości sprawozdania jednostkowe powinny zostać podpisane.

Aby można było uznać, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, niezbędne jest jego zatwierdzenie. Proces jaki wymaga zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacji, będzie miał różny przebieg w zależności od struktury zarządzania, wymogów ustawowych oraz procedur przestrzeganych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego (§ 4 MSR 10).

Zatem sposób zatwierdzenia sprawozdań finansowych nie został jednoznacznie określony. W tej sytuacji powinniście Państwo zastosować krajowe przepisy (art. 2 ust. 3 uor). Sporządzone na określony w przepisach dzień sprawozdanie finansowe podpisuje zarząd i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 52 uor).

- art. 2 ust. 3, art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor,
- § 22 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” - MSR 27,
- § 4 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” - MSR 10.
Tekst opublikowany: 

14 czerwca 2012 r.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel