Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy trzeba sporządzać co kwartał pełne jednostkowe sprawozdanie finansowe?

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 24 lipca 2012
Pytanie:  Proszę o informację, czy spółka stosująca MSR powinna co kwartał sporządzać pełne jednostkowe sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy publikowane jest tylko skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy. Czy wystarczy w tym przypadku sprawozdanie w formie pakietu konsolidacyjnego? Czy należy jednak  sporządzić pełne sprawozdanie?

Aby można było uznać, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, niezbędne jest jego zatwierdzenie. Poznaj pełną treść odpowiedzi.

Odpowiedź: 

Sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych wykorzystywane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządza się na ten sam dzień sprawozdawczy. Jeżeli daty sprawozdawcze jednostki dominującej i jednostki zależnej są różne, jednostka zależna - dla celów konsolidacji - sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień, co jednostka dominująca, chyba że jest to niewykonalne w praktyce (§ 22 MSR 27).

Bez względu na to, czy zastosujemy w tej sytuacji przepisy krajowe, czy międzynarodowe standardy rachunkowości sprawozdania jednostkowe powinny zostać podpisane.

Aby można było uznać, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, niezbędne jest jego zatwierdzenie. Proces jaki wymaga zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacji, będzie miał różny przebieg w zależności od struktury zarządzania, wymogów ustawowych oraz procedur przestrzeganych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego (§ 4 MSR 10).

Zatem sposób zatwierdzenia sprawozdań finansowych nie został jednoznacznie określony. W tej sytuacji powinniście Państwo zastosować krajowe przepisy (art. 2 ust. 3 uor). Sporządzone na określony w przepisach dzień sprawozdanie finansowe podpisuje zarząd i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 52 uor).

Podstawa prawna: 

- art. 2 ust. 3, art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor,
- § 22 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” - MSR 27,
- § 4 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” - MSR 10.

Tekst opublikowany: 

14 czerwca 2012 r.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel