Czy spółdzielnia musi poddać badaniu sprawozdanie finansowe?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 11 września 2008
Pytanie:  Spółdzielnia za rok bilansowy 2007 wykazała przychody ze sprzedaży 24.500.000 zł. Suma bilansowa wynosi 8.302.000 zł, natomiast zatrudnienie 53 osoby. Czy jest ona zobowiązana poddać sprawozdanie za rok 2008 badaniu przez biegłego rewidenta? Dotychczas co 3 lata sprawozdania sprawdzali lustratorzy (Związek Rewizyjny).
Odpowiedź: 

Tak, spółdzielnia jest zobligowana do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez niezależnego biegłego rewidenta.

Badaniu i ogłaszaniu, podlegają m.in. roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej 2 z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro (2.500.000 x 3,7775 = 9.443.750 zł),
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro (5.000.000 x 3,7775 = 18.887.500 zł)
(art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm., dalej: uor).

Do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie należy przyjąć kurs z 30 września 2007 r. Ponieważ 30 września 2007 r. wypadał w niedzielę, do przeliczenia przyjęto kurs z 28 września wynoszący 3,7775 za euro (tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2007 z 28 września 2007 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę, jednostka spełnia warunki obligujące ją do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku spółdzielni jest to walne zgromadzenia.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawarta jeszcze w 2007 r., tak by biegły rewident miał możliwość uczestniczenia w inwentaryzacji (art. 66 ust. 5 uor).
Tekst opublikowany: 

11 września 2008 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel