Czy należy korygować sprawozdanie finansowe?

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 19 czerwca 2012
Pytanie:  Prowadzimy hotel i restaurację oraz zajmujemy się budową lokali mieszkalnych i użytkowych z przeznaczeniem do odsprzedaży (działalność deweloperska). W 2010 r. po raz pierwszy ze względu na przekroczenie limitu przychodów prowadziliśmy księgi rachunkowe. Po rozliczeniu roku 2010 i złożeniu sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, stwierdziliśmy następujące błędy:
  • zastosowano niewłaściwą stawkę amortyzacyjną do środka trwałego wprowadzonego w 2010 r. (powinna być wyższa), w związku z tym zaniżono KUP,
  • nie rozliczono sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego, więc zaniżono przychód ze sprzedaży tego mieszkania oraz jednocześnie koszt uzyskania przychodu o wartość wytworzonego mieszkania.
Korektę deklaracji podatkowej PIT-36L za 2010 r. (podatek liniowy) złożymy w czerwcu 2012 r. Czy powinniśmy również skorygować sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat), jeśli błąd wykryto już po zatwierdzeniu i złożeniu sprawozdania finansowego? Jednocześnie dodam, że w 2011 i 2012 r. rozliczamy się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe prowadziliśmy tylko w 2010 r.

Jeżeli jednostka otrzymała informację o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Sprawdź, czy w tym przypadku będzie miała zastosowanie ta zasada!

Odpowiedź: 

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie.

Z pytania wynika, że w związku z przekroczeniem przez jednostkę w roku 2009 r. limitu przychodów netto w wysokości równowartości 1 200 000 euro, w roku 2010 firma była zobowiązana do stosowania przepisów o rachunkowości. W związku z tym w 2010 r. prowadzone były księgi rachunkowe, a po zamknięciu roku sporządzono sprawozdanie finansowe. Od roku 2011 firma nie ma już obowiązku stosowania przepisów o rachunkowości.

Do sporządzonego za 2010 r. sprawozdania finansowego zastosowanie znajdzie art. 54 ust. 2 uor. Zgodnie z przepisem, jeżeli jednostka otrzymała informację o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Oznacza to, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie.

Jeżeli po dniu zatwierdzenia sprawozdania jednostka znajdzie błędy w rozliczeniach, to zgodnie z powołaną regulacją podlegają one ujawnieniu w księgach rachunkowych roku bieżącego, a sposób ujęcia błędów zależy od ich wagi. W konsekwencji błędy te zostaną ujawnione w sprawozdaniu finansowym sporządzanym za rok, w którym doszło do ich ujawnienia.

Jednak w opisanym przypadku nie ma możliwości ujęcia błędów w księgach rachunkowych roku bieżącego, gdyż na jednostce nie ciąży już obowiązek stosowania przepisów o rachunkowości, a więc również prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym, według mnie, wystarczające będzie w opisanym przypadku sporządzenie korekty PIT-36L za rok 2010 wraz z uzasadnieniem.
Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel