Czy nakłady finansowe mogą być przekazane w formie aportu?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 5 maja 2010
Pytanie:  Spółka z o.o. w czerwcu 2009 r. otrzyma od urzędu miasta aport niebędący przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią. Oprócz aportu urząd miasta ma zamiar przekazać za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego nakłady finansowe poniesione na prace projektowo-przygotowawcze przy realizacji zadania: budowa zakładu przetwarzania odpadów komunalnych regionu miasta … (są to wymienione faktury urzędu miasta z podaną wartością brutto).Czy takie nakłady mogą być przekazane w formie aportu, a jeżeli nie - to jak zgodnie z zasadami rachunkowości spółka z o.o. powinna to przyjąć? Jak zaksięgować taką operację, jeżeli dokumenty źródłowe należą do urzędu miasta?
Odpowiedź: 

Moim zdaniem takie nakłady mogą być przekazane w formie aportu.

Ponieważ w myśl art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się koszty zakończonych prac rozwojowych, to koszty prac rozwojowych na etapie realizacji (przed ich zakończeniem) nie powinny być klasyfikowane do pozycji wartości niematerialnych i prawnych. Koszty te w trakcie ich ponoszenia gromadzone są na koncie 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

W sytuacji opisanej w pytaniu wartość niezakończonych projektów technologicznych otrzymanych w formie aportu jednostka powinna ująć na koncie:

  • Wn 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
  • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
Dalsze nakłady ponoszone na te właśnie projekty będą zwiększały ich wartość.

W momencie zakończenia prac suma poniesionych na nie nakładów rozliczana jest zapisem:

  • Wn konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”,
  • Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu VAT na ogólnych zasadach, określonych w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), w zależności od przedmiotu aportu.

W związku z tym wniesienie aportu powinno być udokumentowane przez wnoszącego aport fakturą VAT wystawioną na spółkę, do której wnoszony jest aport. Obowiązek wystawienia takiej faktury wynika z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Do aportu stosuje się właściwą stawkę dla towaru lub usługi, będących przedmiotem aportu. Możliwe będą tym samym sytuacje, gdy wniesienie aportem będzie opodatkowane stawką podstawową lub obniżoną, bądź też będzie zwolnione od podatku.

Tekst opublikowany: 

5 maja 2010 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel