Sektor Publiczny

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 r.

Dodano: 5 marca 2017

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50% minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2017 r. przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Waloryzacją objęto świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2017 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2017 roku waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów:

 • ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.),
 • ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2)

oraz innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

 • 10 zł - w przypadku emerytur*, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
 • 7,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 5 zł - w przypadku emerytur częściowych**.
Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa wynosi 3.536,87 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

 • zgłoszony po 28 lutego 2017 r.

lub

 • zgłoszony przed 1 marca 2017 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2017 r.
Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2017 r. obowiązują również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2017 r. wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1.000 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 750 zł;
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1.200 zł;
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 900 zł.

Kwoty dodatków/świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2017 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu.

* Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur, które 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł, do których nie stosuje się gwarancji podwyższenia do świadczenia najniższego.

** Gwarancja podwyższenia o co najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur częściowych, które 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł.

Źródło:

www.zus.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel