Sektor Publiczny

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli – zobacz, jakie zmiany wprowadza reforma oświatowa

Dodano: 5 marca 2017
Cyfrowa szkoła

W 2017 roku zostanie wprowadzona zarówno reforma oświatowa, jak i zmiana wieku emerytalnego. Spowoduje to zmiany w niektórych uprawnieniach związanych z emeryturami dla nauczycieli. Poznaj różnice obecnych przepisów oraz zmian wpływających na sytuację nauczycieli nabywających prawa do emerytury.

Nauczycielom, którzy nie spełniają warunków przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela, a nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, pozostaje rozważyć przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ze świadczeniem tym często mylona jest emerytura pomostowa, która jednak przysługuje bardzo wąskiej grupie nauczycieli.

Nauczycielom przysługuje emerytura na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FunduszuUbezpieczeń Społecznych, określanej dalej jako uerFUS, jednak mają oni także uprawnienia wynikające z zaliczenia ich pracy do warunków o szczególnym charakterze.

Nauczyciel może przejść na emeryturę na takich samych zasadach jak inne grupy pracownicze, po osiągnięciu odpowiedniego wieku wymaganego do nabycia uprawnień emerytalnych. Obecnie wiek, w którym pracownik nabywa prawa emerytalne, jest uzależniony od daty urodzenia i wynosi on dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ale do 31 grudnia 1952 r. od 60 lat i wzrasta sukcesywnie do co najmniej 67 lat dla kobiet urodzonych po 30 września 1973 r. Natomiast dla mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1949 r. do 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy, również wzrasta sukcesywnie, zależnie od wieku ubezpieczonego i dla mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat (art. 24 ust. 1a i 1b uerFUS).

Po zmianie, która będzie obowiązywała od 1 października 2017 r., wiek emerytalny osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będzie wynosił co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Takie warunki nabycia prawa do emerytury dotyczą głównie osób, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej.

Wcześniejsza emerytura

Przepisy nadają osobom o wieloletnim stażu pracy w oświacie szczególne warunki umożliwiające wcześniejsze przejście na emeryturę. W związku z tym, na mocy art. 88 Karty Nauczyciela, nauczyciele mogą skorzystać z prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę niezależnie od wieku, ale pod warunkiem legitymowania się określonym stażem pracy, w tym stażem nauczycielskim. Ogólny okres zatrudnienia, który uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę, wynosi 30 lat dla nauczycieli, z tym że dla nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest skrócony do 25 lat. W obydwu przypadkach wymagane jest przepracowanie 20 lat w warunkach o szczególnym charakterze w szkolnictwie lub - odpowiednio - szkolnictwie specjalnym. Po zmianach w przepisach oświatowych uprawnienia te zostaną zachowane.

Wcześniejsza emerytura bez względu na wiek przysługuje:

•           nauczycielom - po uzyskaniu 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy o szczególnym charakterze,

•           nauczycielom szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - po uzyskaniu 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy o szczególnym charakterze.

 

Nauczyciele, których data urodzenia przypada po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r., mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, jeśli:

 • spełnili warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy,
 • oraz
 • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
Zdaniem Sądu

Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury jest złożenie wniosku o rozwiązanie umowy o pracę. Jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 września 2016 r. (sygn. akt III AUa 2326/15), uprawnienia nauczyciela do emerytury nie stanowią, że staje się on emerytem wyłącznie na mocy przepisów prawa, ale niezbędne jest również określone działanie zainteresowanego, tj. rozwiązanie umowy o pracę oraz złożenie wniosku w ZUS.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu, zasady dotyczące osób urodzonych w okresie po 31 grudnia 1948 r. - przed 1 stycznia 1969 r. nie mogą powodować, że ta grupa będzie traktowana w sposób odmienny od pozostałych nauczycieli, w zakresie dotyczącym obowiązku rozwiązania umowy o pracę, a ich uprawnienia nie mogą być ujmowane w oderwaniu do przepisów zobowiązujących nauczyciela do rozwiązania umowy o pracę, zgodnie z art. 88 ust. 1 KN. Według uzasadnienia prawnego zawartego w ww. wyroku regulacja dotycząca nauczycieli urodzonych w latach 1949-1968 została uzupełniona w związku z przepisami ustawy emerytalnej i jej celem było zagwarantowanie prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek w okresie wydłużonym do dziesięciu lat od wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. do 31 grudnia 2008 r., pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Oznacza to, że do tej daty powinny być spełnione przesłanki stażowe nabycia prawa do emerytury, ale przepis ten nie zwalnia nauczyciela z rozwiązania stosunku pracy w celu skorzystania z uprawnienia do otrzymania wcześniejszej emerytury.

Taka treść została również zawarta w wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 30 października 2013 r. (sygn. akt III U 991/13). Wskazano w nim, że uprawnienie do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie Karta Nauczyciela (art. 88 ust. 2a) do 31 grudnia 2008 r. nie dotyczy spełnienia warunku rozwiązania umowy o pracę, które może nastąpić w terminie późniejszym. Jednak przesunięcie terminu rozwiązania umowy o pracę nie oznacza, że nauczyciel może nabyć prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek bez rozwiązania umowy o pracę.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury jest rozwiązanie umowy o pracę.

Jak wskazano, warunkiem elementarnym jest rozwiązanie umowy o pracę na wniosek nauczyciela. Jednak nie jest to jedyna dopuszczalna forma. Nauczyciel zachowuje również prawo do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, gdy rozwiązanie umowy o pracę lub jej wygaśnięcie następuje w związku z:

 • całkowitą lub częściową likwidacją szkoły,
 • zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 • odmową podjęcia pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym.

W związku z wprowadzeniem reformy oświatowej powyższe zasady zostaną ograniczone w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w odniesieniu do nauczycieli gimnazjów, z którymi zostanie rozwiązania umowa na podstawie nowych przepisów. Będą one stanowiły dopuszczalną formę rozwiązania umowy o pracę, od której zależą, między innymi, uprawnienia do wcześniejszej emerytury.

Na podstawie nowych regulacji (art. 225 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe) nauczyciel gimnazjum, które jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będzie przeniesiony w stan nieczynny, jeśli jego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. Regulacje te dotyczą nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Takie same zasady będą obowiązywały nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Nauczyciel będzie mógł odmówić przeniesienia w stan nieczynny i w takim przypadku umowa o pracę zostanie rozwiązana. Przeniesienie w stan nieczynny lub rozwiązanie umowy będzie następowało odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. Należy przy tym wskazać, że stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygaśnie:

 • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;
 • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

Jednocześnie rozwiązanie umowy o pracę będzie stanowiło o możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, jeśli nauczyciel spełni pozostałe wymagania ustawowe dotyczące stażu pracy.

Uprawnienia takie zostaną zachowane również w roku szkolnym 2018/2019, jeśli rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony będzie związane ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszanie kształcenia w gimnazjum. Zmianami objęci będą również w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele gimnazjów dla dorosłych, spełniających wskazane powyżej warunki.

Emerytury pomostowe

Emerytura pomostowa skierowana jest do tych nauczycieli, urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy nie mają prawa do wcześniejszej emerytury wynikającej z przepisów ustawy Karta Nauczyciela, zwłaszcza z uwagi na niespełnienie, do końca 2008 roku, warunków nabycia uprawnień do tej emerytury. Warunki jej nabywania regulują przepisy odrębnego aktu prawnego - ustawy o emeryturach pomostowych.

Zdaniem Sądu

Emerytura pomostowa jest to szczególne świadczenie, jak wskazano w tezie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5 lutego 2016 r. (sygn. akt III AUa 1511/15), ma ono charakter emerytury z tytułu obniżonego (niższego) wieku emerytalnego, a jego uzasadnieniem są okoliczności faktyczne związane z wpływem specyfiki pracy w szczególnych warunkach na szybsze niż normalne pogarszanie się z wiekiem stanu zdrowia. Jest to jednak świadczenie o bardziej restrykcyjnych warunkach uzyskania prawa niż emerytura w obniżonym wieku emerytalnym i węższy jest krąg osób mogących się o nie ubiegać.

W zakresie podmiotowym ustawy o emeryturach pomostowych zostali wymienieni nauczyciele, jednak należy zwrócić uwagę na zasady ustalania stażu pracy o szczególnym charakterze. Nie uwzględnia się w nim okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, co oznacza, że okresy:

 • niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • za które pracownik otrzymał zasiłek opiekuńczy lub macierzyński.
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • urlopu szkoleniowego,
 • przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się,
 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • urlopu wychowawczego,
 • urlopu bezpłatnego,
 • służby wojskowej

pomniejszają wymagany staż pracy. W związku z tym przy ocenie spełniania warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej należy wskazane okresy odjąć od okresu zatrudnienia nauczyciela.

Generalnie nauczyciele mogą skorzystać z emerytur pomostowych, które przysługują osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., zatrudnionym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, gdyż praca nauczyciela jest zaliczana do tej grupy. W obecnym stanie prawnym prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobom, które spełniają warunki wskazane w ustawie, do których należą:

1) urodzenie po 31 grudnia 1948 r.;

2) staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. prac w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze;

6) wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

7) rozwiązanie stosunku pracy.

Jak widać, ustawodawca nie wskazał okresu, jaki ma być przepracowany przez nauczyciela w ramach pracy o szczególnym charakterze, czy to przed 1 stycznia 1999 r., czy po 31 grudnia 2008 r. W związku z tym może być to tylko jeden dzień, który już powoduje spełnienie wskazanego warunku. Przedstawione zaś warunki muszą wystąpić łącznie. Jednak osoba, która nie kontynuuje zatrudnienia o szczególnym charakterze, jakim jest wykonywanie zawodu nauczyciela, może skorzystać z przepisów art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych. Zgodnie z nim emerytura pomostowa przysługuje również osobie, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale: 1 stycznia 2009 r., tj. w dacie wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych, posiadała co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

 • spełniła pozostałe warunki wymagane do uzyskania emerytury pomostowej. 

Nauczyciel nie może liczyć na przyznanie emerytury pomostowej w trakcie trwania stosunku pracy. Jej przyznanie jest bowiem uzależnione od spełnienia wszystkich warunków, jak wskazano wcześniej. Nie muszą one wystąpić łącznie w tym samym czasie, ale nabycie prawa do tego świadczenia nastąpi po spełnieniu ostatniego z nich. Jeśli zaś nauczyciel po ustaniu stosunku pracy korzysta ze świadczeń chorobowych - zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przyznanie emerytury pomostowej nastąpi po zakończeniu pobierania tego świadczenia.

Jak wskazano powyżej, emerytura pomostowa jest świadczeniem, które wspomaga nauczycieli, którzy uzyskali określony staż pracy, rozwiązali umowę o pracę, ale nie nabywają prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek. Jest ono wypłacane do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Obecnie wiek ten jest ustalony w zależności od daty urodzenia. Od 1 października 2017 r. emerytury pomostowe nie będą już przysługiwały kobietom, które pobierały to świadczenie, ale ukończyły 60 lat, oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat.

Świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest odmiennym świadczeniem, które przysługuje wyłącznie nauczycielom zatrudnionym w określonych jednostkach. Jest przyznawane osobom, które nie mają prawa do emerytury powszechnej i nie korzystają z innych świadczeń związanych z uzyskaniem emerytury wcześniejszej czy pomostowej, a przed uzyskaniem wieku emerytalnego rozwiązały umowę o pracę. Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielowi, który przed zgłoszeniem wniosku, w ostatnim miejscu pracy, był zatrudniony właśnie na stanowisku nauczyciela. Co więcej, musi to być zatrudnienie w jednostce wymienionej w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a nauczyciel musi spełnić odpowiednie warunki w niej wymienione.

Przede wszystkim należy wskazać na zakres stosowania ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, który odnosi się do nauczycieli zatrudnionych w:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego albo obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nauczyciel, który po rozwiązaniu umowy o pracę ubiega się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, musi spełnić następujące warunki:

 • osiągnięcie wymaganego wieku;
 • posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w wyżej wymienionych jednostkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego zakresu zajęć.

Wymagany wiek, uprawniający uzyskanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w latach 2009-2014, wynosił 55 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a w 2015 i 2016  wynosił dla mężczyzn 56 lat.

 

Tabela 1. Wiek wymagany do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Lata

Kobiety

Mężczyźni

2017-2018

55

57

2019-2020

55

58

2021-2022

55

59

2023-2024

55

60

2025-2026

56

61

2027-2028

57

62

2029-2030

58

63

2031-2032

59

64

W przypadku uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego rozwiązanie umowy będzie warunkowane również trybem rozwiązania umowy o pracę. Może mieć ono miejsce zarówno z inicjatywy nauczyciela, jak i na warunkach analogicznych, jak ma to zastosowanie w przypadku wcześniejszych emerytur. W związku z tym nauczyciel, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę w przypadku:

 • całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły,
 • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
 • odmowy podjęcia pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym,

po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących wieku i stażu pracy, nabędzie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Obecnie wskazane przepisy mają zastosowanie do nauczycieli wszystkich placówek objętych ustawą, a wymienionych powyżej. Od nowego roku szkolnego nauczyciele gimnazjów oraz szkół prowadzących klasy gimnazjalne nabędą uprawnienia związane ze zmianami dotyczącymi ich placówek, jeśli są zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Nauczyciel gimnazjum będzie mógł być przeniesiony w stan nieczynny. Przeniesienie będzie miało miejsce w sytuacji, gdy dalsze zatrudnienie nauczyciela w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

Takie same zasady będą obowiązywały nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Nauczyciel będzie mógł odmówić przeniesienia w stan nieczynny i w takim przypadku umowa o pracę zostanie rozwiązana. Przeniesienie w stan nieczynny lub rozwiązanie umowy będzie następowało odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. Należy przy tym wskazać, że stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygaśnie:

 • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;
 • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

Jednocześnie rozwiązanie umowy o pracę będzie stanowiło o możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, jeśli nauczyciel spełni pozostałe wymagania ustawowe dotyczące stażu pracy.

Uprawnienia takie zostaną zachowane również w roku szkolnym 2018/2019, jeśli rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony będzie związane ze zmianami organizacyjnymi powodującymi wygaszanie kształcenia w gimnazjum. Zmianami objęci będą również w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele gimnazjów dla dorosłych, spełniających wskazane powyżej warunki.

Obecnie uprawnienie do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustaje z dniem:

 • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego

lub

 • poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego powszechnego wieku emerytalnego, wskazanego w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego.

Od 1 października 2017 r. w związku ze zmianą wieku emerytalnego uprawnienie będzie wygasało z dniem nabycia prawa do emerytury wskazanym w decyzji organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego albo dniem poprzedzającym osiągnięcie:

 • 60 lat - w przypadku kobiet,
 • 65 lat - w przypadku mężczyzn

- jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego.

Są to jedyne zmiany, które będą dokonane w związku z reformą oświatową oraz zmianą wieku emerytalnego, które nastąpią w 2017 roku w odniesieniu do uprawnień nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Zmiany związane z reformą oświatową oraz obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 roku oraz latach następnych wiążą się ze skróceniem okresu, w jakim pobierane są nauczycielskie świadczenia kompensacyjne lub emerytury pomostowe, gdyż zainteresowani wcześniej skorzystają z emerytur na podstawie powszechnego wieku emerytalnego. Istotne są także zmiany rozszerzające stosowanie przepisów, w których ustalone są warunki rozwiązania umowy o pracę jako niezbędnego do nabycia wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Będą one miały również zastosowanie do nauczycieli obecnych gimnazjów, z którymi będą rozwiązywane umowy o pracę na zasadach wspomnianych w powyższym materiale.

 

Podstawa prawna: 


1)      Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

2)      Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych(Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.).

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.).

3)      Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel