Analiza inwestycji rzeczowych: jakie powinny być kryteria oceny projektu

Dodano: 8 sierpnia 2016
męzczyzna pokazuje grupie coś na wykresie

Prawidłowa ocena opłacalności planowanej inwestycji może stać się „być albo nie być” dla firmy. Chybione szacunki i niedoszacowane koszty mogą poważnie zagrozić jej stabilności i perspektywom na przyszłość. Podpowiadamy, jak właściwie dokonać jego wstępnej oceny.

Inwestycje, które podejmuje każda rozwijająca się firma, mogą mieć różnych charakter i różne cele. Szczególnie ważne dla przedsiębiorstwa są inwestycje rzeczowe, których podstawowym efektem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych.

Niezależnie czy zdecydujesz się na inwestycje modernizacyjne, odtworzeniowe czy rozwojowe, ich efektem powinna być lepsza jakość i struktura majątku Twojej firmy, dostosowana do potrzeb i planów, ułatwiająca osiąganie wyników satysfakcjonujących zarząd i właścicieli.

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych, dobre ich przygotowanie, a także kontrola ich realizacji powinna być szczególnie ważna.

Inwestycje rzeczowe są procesem relatywnie długotrwałym – od momentu poniesienia nakładów (zwykle dość wysokich) do momentu osiągnięcia ich zwrotu. Poza tym inwestycje tego rodzaju są mało elastyczne, co z pewnością znacznie podnosi ryzyko. O ile w pierwszym etapie (fazie przygotowawczej) możliwe jest odstąpienie od realizacji bez ponoszenia dużych strat, o tyle wycofanie się w późniejszym terminie przeważnie oznacza wysokie straty firmy, do czego z pewnością nikt nie chce dopuścić.

Wyjątkowo ważna jest szczegółowa analiza projektu przed przystąpieniem do jego realizacji, identyfikacja czynników ryzyka i w miarę możliwości dokładne zaplanowanie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z daną inwestycją.

Dzięki temu można ocenić, czy projekt rzeczywiście jest korzystny dla firmy, czy przyczyni się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa i poprawy jego wyników, a przede wszystkim czy efekt przewyższy poniesione nakłady (w tym także ryzyko).

Kryteria oceny inwestycji

Inwestycje rzeczowe należy oceniać w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa. Nie każda bowiem inwestycja, która sama w sobie jest opłacalna, będzie dla firmy korzystna. Ważne jest zatem nie tylko, jaki będzie efekt danego projektu, ale także jak jego realizacja wpłynie na działanie firmy.

Chodzi tu zatem o znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy oceniana inwestycja poprawi zdolność firmy do generowania przepływów w przyszłości, czy nie wywrze negatywnego wpływu na inne projekty przedsiębiorstwa, a także czy jest to najlepsze dla firmy rozwiązanie – tzn., czy nie ma lepszych alternatywnych projektów.

Zanim przystąpisz do szczegółowej oceny projektu inwestycyjnego, powinieneś dokonać jego wstępnej oceny, czyli odpowiedzieć sobie m. in. na następujące pytania:

 • jakie korzyści projekt przyniesie (w krótkim i długim okresie),

 • czy jest zgodny ze strategią firmy,

 • czy i jak wpłynie na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa (np. czy nie koliduje z obecnie realizowanymi projektami),

 • jakie są czynniki ryzyka i koszty związane z realizacją projektu,

 • czy projekt może być realizowany w ramach posiadanych przez firmę zasobów,

 • czy trzeba pozyskać nowe zasoby (np. zatrudnić dodatkowych pracowników, zapewnić nowe źródła finansowania itp.), oraz

 • czy nowe zasoby są w zakresie możliwości przedsiębiorstwa.

Wstępna ocena dotyczy nie tylko podejmowania decyzji o realizacji projektu, ale także wyboru najlepszego spośród kilku projektów – pozwala odrzucić te, które są najmniej korzystne dla firmy bez konieczności ich szczegółowej analizy.

Wstępna ocena projektu

Istotnym etapem w dużej mierze decydującym o sukcesie projektu jest faza przedinwestycyjna. W tej fazie należy rozważać różne pomysły, a także zbiera dane i informacje, które pomogą dokonać rzetelnej i jak najdokładniejszej analizy projektu.

Bardzo często analitycy czy kontrolerzy skupiają się na obliczeniu odpowiednich wskaźników i na ich podstawie podejmują decyzję. Oczywiście wskaźniki istotnie ułatwiają analizę i mogą pozwolić ją usystematyzować. Niemniej jednak nie można zapominać, że wartość wskaźników zależy od danych wejściowych.

Dlatego w pierwszej kolejności należy skupić się na ocenie założeń – czy dysponujesz wiarygodnymi danymi, jakie źródła informacji zostały wykorzystane, czy założenia nie są sprzeczne z badaniami i sytuacją na rynku.

Błędne założenia będą powielane w kolejnych etapach. Niezależnie, jaką pulę wskaźników wykorzystasz do oceny projektu, ich wyniki tak naprawdę nie będą nic warte. Decyzja podjęta na ich podstawie może okazać się błędna, jeżeli policzysz je na podstawie złych danych wejściowych.

Zarówno przygotowując projekt inwestycyjny, jak i dokonując jego oceny, przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 • sytuację finansową firmy obecną oraz prognozowaną (posiadane zasoby, zdolności produkcyjne, możliwości pozyskania dodatkowych, niezbędnych źródeł finansowania itp.) oraz ocenę, jak w wyniku realizacji projektu zmieni się sytuacja przedsiębiorstwa;

 • otoczenie firmy – jej miejsce na rynku (w tym udział w rynku), rozwój konkurencji, klienci (posiadani i potencjalni). Rozważenie kwestii czy bez inwestycji rzeczowych firma nie osłabi swojej pozycji, a także, jak ją wzmocni, realizując projekt;

 • cele projektu – czy są zgodne z celami firmy, z jej długoterminową strategią;

 • sposób finansowania – czy są potrzebne nowe źródła finansowania, jakie firma ma możliwości pozyskania kapitału własnego i obcego, jak realizacja projektu wpłynie na strukturę i koszt kapitału;

 • przepływy pieniężne związane z projektem – źródła wpływów, kierunki wydatków, wiarygodność prognoz, skutki błędnych prognoz;

 • czynniki ryzyka wynikające z projektu, w szczególności ich aspekt finansowy;

 • alternatywne możliwości inwestycyjne – porównanie nakładów, efektów i ryzyka;

 • korzyści projektu, które trudno byłoby zmierzyć miernikami finansowymi (np. utrzymanie pozycji lidera nowych rozwiązań na rynku – prestiż, zdobycie doświadczenia w realizacji inwestycji, nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi – uzyskanie obiektywnej oceny sytuacji finansowej firmy przy okazji pozyskiwania kredytu itp.).

Z kolejnego artykułu dowiesz się, jakie są najlepsze metody oceny projektów inwestycyjnych

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel