Sektor Publiczny

Komendant powiatowy PSP nie posiada wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 19 czerwca 2018
Pytanie:  Jesteśmy komendą powiatową PSP.  Komendant, realizując swoje zadania związane z kierowaniem komendą powiatową, podejmuje gości. Chciałby ich poczęstować kawą, herbatą oraz ciastem. To samo dotyczy organizowanych przez niego odpraw służbowych. Chciałby również kupować puchary i nagrody dla zwycięzców organizowanych przez siebie zawodów sportowych. W  Komendzie Wojewódzkiej PSP istnieje decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnej i okolicznościowych dla KW PSP na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, oraz art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy o PSP. Czy komendant powiatowy może wydać decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych i dokonywać zakupu kawy, herbaty, ciasta, wiązanek jubileuszowych, pucharów na podstawie art. 13 ustawy o PSP?
Odpowiedź: 

Wydatki jednostki (zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy  o finansach publicznych) muszą być przewidziane w planie finansowym. Istotny jest również rodzaj wydatku, a te wymienione w pytaniu nie znajdują oparcia w  obowiązujących przepisach. Komenda wojewódzka jest państwową jednostką budżetową. Komendant  powiatowy  PSP  nie posiada  wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych. Wydatki okolicznościowe, sfinansowane z dotacji celowej, mogą zostać uznane za niecelowe, ponieważ nie wynikają z  zadań.

Zadania Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a ich finansowanie następuje ze środków budżetu państwa.   Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Należy zwrócić uwagę na kwestię kosztów w komendzie powiatowej. Otóz koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatkowanie dotacji celowej tylko na określone zadania

Środki (dotacji celowej)  mogą być przeznaczane na realizację zadań, które ustawodawca wymienił  w  art. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Jest to:

 • kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 • współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
 • współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Katalog ten jest  zamknięty,  a zakupu kawy, herbaty, ciasta, wiązanek jubileuszowych, pucharów nie można  zakwalifikować do  wymienionych zadań, na które jednostka otrzymała środki.  Komenda powiatowa wykonuje zadania zlecone i tylko na to otrzymuję środki. 

Uwaga na dyscyplinę finansową

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dyscyplinę finansową,  jest to  zbiór zasad regulujących sposób gospodarowania środkami publicznymi. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  wymienia działania lub zaniechania w tym zakresie, które mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która  czyn popełniła.  Aby mówić o odpowiedzialności, danej osobie musi być przypisana wina.

Podstawa prawna: 
Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel