Sektor Publiczny

Jakie obowiązki spoczywają na gminach w związku z nowym ustrojem szkolnym

Dodano: 17 marca 2017
uczeń czyta coś

31 marca 2017 r. – to termin na podjęcie przez organ stanowiący jst ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Warto pamiętać, że szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie, czy włączenie zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59) oraz ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60), które wprowadziły początek reformy systemu oświaty w Polsce.  Jest to bardzo rozległa i obszerna reforma nowej struktury szkolnictwa, która aby była sprawnie i efektywnie wprowadzona, wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Umożliwi to dostosowanie istniejącego systemu oświaty do nowych przepisów. Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.
Przekształcenie gimnazjum – mamy wybór

Jak określa art. 116 ustawy, przepisy wprowadzające, z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ponadto art. 117 ustanawia, że od 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Ponadto w zakresie gimnazjów w art. 127 ustawy, przepisy wprowadzające ustawę, określono, że z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Ustawodawca daje wybór gminom odnośnie do przekształcania gimnazjów. I tak w art. 129 ustawy wprowadzającej określa, że dotychczasowe gimnazjum można:

1)    przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe;

2)    włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

Rozpoczęcie działalności przez utworzoną szkołę może nastąpić: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. albo 1 września 2019 r.

koniec ważne

Ponadto dotychczasowe gimnazjum można:

1)    przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

2)    przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

3)    włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

4)    włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

5)    przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe;

6)    przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe;

7)    włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe;

8)    włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe;

9)    przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe;

10) włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe.

Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z pkt 1–4 może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r., natomiast rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z pkt 5–8 może nastąpić z dniem 1 września 2019 r. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z pkt 9 i 10, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

Wprowadzanie reformy przed 1 września 2017 r.

Przepisy pozwalają na podejmowanie kroków przed wdrożeniem reformy, tj. przed 1 września 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (art. 307 ust. 2 ustawy) stanowią, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 (ustawa Karta Nauczyciela) i art. 15 (ustawa o systemie oświaty), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej”. Przepis ten wszedł w życie  26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ustawy wprowadzającej). Rozwiązanie to oznacza, że podejmowane czynności, które dotyczą jednostek wchodzących w skład systemu oświaty, podejmowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i inne podmioty w obecnym roku szkolnym 2016/2017, a dotyczące przygotowania oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018 (lub następnych) podejmowane są na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy, przepisy wprowadzające, na podstawie nowych przepisów: ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela oraz na bazie pozostałych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Przepis art. 307 ust. 2 ustawy, przepisy wprowadzające, umożliwia podjęcie w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych według nowych przepisów oświatowych.

Okres przejściowy

Aby ułatwić samorządom przeprowadzenie w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2019 r., procesu dostosowania sieci szkół do projektowanej zmiany struktury szkolnej, w ustawie zaproponowano, aby przepisy dotychczasowej ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe nie dotyczyły przekształceń szkół publicznych (samorządowych i niesamorządowych) dokonywanych na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe, a także zmian sieci szkół związanych z tymi przekształceniami.

W przypadku przekształceń, które nastąpią z mocy ustawy, jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana do podjęcia:

 • do 30 listopada roku, w którym nastąpi przekształcenie szkoły, uchwał deklaratoryjnych potwierdzających nastąpienie przekształcenia i pozwalających na uporządkowanie kwestii formalnoprawnych wynikających z przekształcenia.

Uchwały te będą stanowić jednocześnie akty założycielskie szkół przekształconych z mocy prawa. Uchwałą deklaratoryjną podejmowaną w terminie do 30 listopada 2019 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum (w tym gimnazjum dla dorosłych) stwierdzi zakończenie jego działalności.

Natomiast przekształcenia szkół publicznych, podejmowane z inicjatywy właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wynikające z tych przekształceń zmiany w sieci szkolnej, zostaną przeprowadzone na podstawie szczególnych uchwał dostosowujących, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Uchwały te z jednej strony stanowić będą formalną podstawę dokonania zmian organizacyjnych, a z drugiej  dostosowywać będą istniejącą sieć szkół publicznych do zmian w strukturze szkolnej oraz – w przypadku powiatu – ustalać sieć szkół ponadpodstawowych.

Mocą uchwał dostosowujących możliwe będzie także dokonanie zmian w uchwałach rad gmin o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w zakresie oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty określają tryb likwidacji i przekształcenia szkoły publicznej oraz wprowadzania zmian w sieciach szkolnych.

Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest zobowiązana do:

 • przeprowadzenia przekształcenia w odrębnym postępowaniu dla każdej ze szkół;
 • podjęcia uchwały o zmianie sieci szkół.

Harmonogram zmian jest napięty i wymaga zarówno od dyrektorów szkół, jak i od jednostek samorządu terytorialnego podejścia kompleksowego i terminowości podejmowanych decyzji.

Harmonogram ogólny na 2017 rok wygląda następująco:

 • 1 stycznia 2017 r. – wejście w życie ustawy o systemie oświaty i ustawy wprowadzającej przepisy ustawy o systemie oświaty.
 • 31 marca 2017 r. - termin podjęcia uchwał przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
 • 1 września 2017 r. - początek wdrażania reformy w szkołach.

Tabela 1. Terminy, które obowiązują jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku

Termin

Czynność

do 31 stycznia 2017 r.

przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły o zmianę zezwolenia / zmianę wpisu do ewidencji (w zakresie przekształcenia / włączenia gimnazjum do szkoły innego typu);

do 31 stycznia 2017 r.

przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oświadczeń osób prowadzących publiczne szkoły podstawowe o rezygnacji z obwodów;

do 31 stycznia 2017 r.

przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosków osób prowadzących dotychczasowe publiczne gimnazja zamierzające je przekształcić w szkoły podstawowe, o ustalenie obwodu;

do 31 marca 2017 r.

podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (opartej na uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego pozytywnie zaopiniowanej przez kuratora oświaty);

do 30 czerwca 2017 r.

przyjmowanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokumentów przedkładanych przez osoby prowadzące publiczne szkoły podlegające przekształceniom z mocy prawa (szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe), stanowiących podstawę do zmian zezwoleń i wpisów do ewidencji szkół niepublicznych (tryb uproszczony, bez wniosku o zmianę zezwolenia lub wpisu);

do 10 sierpnia 2017 r.

wydanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego decyzji administracyjnych w przedmiocie zmiany / odmowy zmiany zezwoleń na założenie i prowadzenie szkół publicznych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (przekształcenia z mocy prawa szkół podstawowych, przekształcenia z mocy prawa zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia, przekształcenia / włączenia gimnazjum do szkoły innego typu z dniem 1 września 2017 r.);

do 10 sierpnia 2017 r.

zmiana przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wpisów do ewidencji szkół niepublicznych;

do 30 listopada 2017 r.

podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa szkoły podstawowej, szkoły policealnej, zasadniczej szkoły zawodowej w branżowa szkołę I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zgodnie z art. 117 ustawy, przepisy wprowadzające, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Przekształcenie szkoły filialnej stwierdza się w uchwale. Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy  Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.

Uchwały samorządów o sieci szkół

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będą podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze.

Krok 1: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki). Zapisy art. 206 ustawy wprowadzającej odnoszą się do podejmowania uchwał przez radę gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. W uchwale określa się:

1)    plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

2)    plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

3)    warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, prowadzonych przez gminę, w tym:

a)               dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2,

b)               rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;

4)    warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym:

a)      dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,

b)     rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

c)      dzień zakończenia działalności gimnazjum, określony zgodnie z art. 129 ust. 16;

5)       warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, prowadzone przez gminę, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 4 i 6;

6)       projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od 1 września 2019 r.

W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uchwała może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podejmując uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:

1)    o pełnej strukturze organizacyjnej;

2)    funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Na podstawie uchwały nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy  Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Ponadto art. 207 stanowi, że uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego jednak podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

Krok 2: samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 208 ustawy wprowadzającej). Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania. Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały w zakresie, o którym mowa w art. 206 ust. 2 pkt 1–3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 4, także możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy.

Krok 3: Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 208 ustawy wprowadzającej opinia kuratora oświaty może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale.

Krok 4: po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (art. 210 ustawy wprowadzającej).

W ustawie przewidziano możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale, projekcie sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego podejmowanej do 31 marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora, tj. uzyskaniem opinii negatywnej. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie podlegać nadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu przez wojewodę.

Opinia związków zawodowych o sieci szkół

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. Tak jak w przypadku kuratora oświaty, organizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta nie będzie miała charakteru wiążącego (art. 209 ustawy wprowadzającej).

Co powinno być w uchwale o sieci szkół?

Zakres uchwały w sprawie (projektu) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie obejmować:

 • plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie danej jednostki (w przypadku gminy – także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży) zarówno w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r – 31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po 31 sierpnia 2019 r. (w przypadku gminy – projekt planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.).;
 • w uchwale w szczególności będą wskazane adresy siedzib szkół oraz innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie stanowić jednocześnie akty założycielskie szkół powstających w wyniku przekształceń (włączeń) dokonywanych mocą uchwały, stąd też określać będzie podstawowe elementy aktu założycielskiego, takie jak typy, nazwy i siedziby szkół, daty rozpoczęcia działalności przez te szkoły oraz rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I szkoły podstawowej.

Uchwała ta będzie podejmowana na podstawie ustawowych wytycznych mających na celu zabezpieczenie minimalnych wymagań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. Ustalając sieć szkół, gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I–VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Jeśli kurator nie wyda pozytywnej opinii

W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty bądź też niepodjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca 2017 r. (art. 211 ustawy wprowadzającej) obowiązywać będą dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół podjęte na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i poda do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy z prawa.

Ustawa przewiduje również możliwość nowelizacji uchwał dostosowujących podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (art. 212 ustawy wprowadzającej), tak aby zabezpieczyć niezbędną elastyczność w procesie dokonywanych przekształceń. Niemniej jednak każdorazowa zmiana uchwały dostosowującej sieć będzie wymagać uzyskania pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty.

Po zakończeniu procesu dostosowania sieci szkolnych do zmiany struktury szkolnej korekty w sieciach szkół będą przeprowadzane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach ogólnych opisanych w art. 39 ustawy Prawo oświatowe.


Rola gminy podczas wprowadzania reformy

Z punktu widzenia zadań gminnych zmiany w edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – rekrutacja do gimnazjum nie będzie prowadzona, a ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

W ramach wdrażania reformy Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało przygotowanie rozwiązań finansowych istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkół. Począwszy od roku 2017, uwzględniono dziecko 6-letnie objęte wychowaniem przedszkolnym w finansowaniu poprzez część oświatową subwencji ogólnej. Kwota na każde dziecko 6-letnie objęte wychowaniem przedszkolnym wzrosła z 1.338 zł dotacji celowej do kwoty ok. 4.300 zł subwencji oświatowej.

Ważna informacja wynika też z art. 304 ustawy wprowadzającej, który określa, że organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1–3 ustawy Prawo oświatowe i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie, włączenie itp. zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

Szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie, włączenie itp. zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

Szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie, włączenie itp. zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

Szkoła jest jednostką budżetową i jej przekształcenie, połączenie, włączenie itp. zgodnie z ustawą o finansach publicznych są możliwe tyko poprzez jej likwidację i utworzenie nowej jednostki.

Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Tworząc jednostkę budżetową, organ nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Likwidując jednostkę budżetową, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem, że w przypadku likwidacji jednostki budżetowej organ postanowi o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjnoprawnej, organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. Przepis stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.

Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 1870 ze zm.).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel