Sektor Publiczny

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo wstrzymać dofinansowanie

Iwona Surowiec

Autor: Iwona Surowiec

Dodano: 27 lipca 2018
Pytanie:  Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej odwołał się do SKO w związku z wydaną decyzją o odpłatności Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzymał dofinansowanie dla DPS po swojej stronie. Czy miał takie prawo jeśli tak to proszę podać podstawę prawną.
Odpowiedź: 

Ośrodek Pomocy Społecznej miał prawo wstrzymać dofinansowanie po swojej stronie pod warunkiem, że na decyzji nie powołano się na zapis art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa), który nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, informuje stronę (miejsce na decyzji administracyjnej określone jako pouczenie) o prawie wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie (art. 129 § 2 kpa). 

Z pytania można wnioskować, że decyzja nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa (art. 130 § 3 kpa). Na decyzji nie powołano się również na zapis art. 108 § 1 kpa oznaczający, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa). W praktyce polega to na tym, że na decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej osoba (mieszkaniec domu) własnoręcznie nanosi zapis o treści, że zrzeka się z prawa do wniesie odwołania co potwierdza własnoręcznym podpisem wraz z datą jego złożenia.

Iwona Surowiec

Autor: Iwona Surowiec

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel