Zmiany w PFRON dla pracodawców

Dodano: 3 października 2016
miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego dofinansowania muszą je zwrócić do PFRON. Czy firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie za bieżące okresy? Czy można ubiegać się o umorzenie odsetek od należności głównej? Sprawdź!

Dnia 25 września br. weszły korzystne zmiany dla pracodawców. Wprowadziła je ustawa z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

Nowela ustawy wprowadza istotną zmianę dla firm, które w wyniku naruszenia przepisów art. 26a-c ustawy z 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) otrzymali decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego dofinansowania i muszą je zwrócić do PFRON.

Jakie są warunki umowy:

- złożenie wniosku o rozłożenie na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenie terminu jej płatności;

- podmiot może jednokrotnie otrzymać ulgę w postaci rozłożenia na raty części lub całości kwoty zobowiązania lub odroczenia terminu jej płatności;

- okres spłaty należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy;

- w razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w umowie lub dokonywaniu wpłat w niepełnej wysokości ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Pracodawca, który zawrze z Prezesem PFRON umowę o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności może ubiegać się o dofinansowanie za bieżące okresy, do czasu powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł.

Zapamiętaj! Pracodawca ma również możliwość starania się o umorzenie odsetek od należności głównej, pod warunkiem że kwota główna zostanie spłacona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wezwania do zwrotu.  

Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.

 

 

 

Źródło:

www.pfron.org.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel