Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1970)

Dz.U.14..1970
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy, w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „refundacją”.
2.
Pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą, zwanym dalej „przedsiębiorcami”, refundacja udzielana jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji”.
3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)
małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji;
2)
dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji.
§ 2.
1.
Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:
1)
usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie
2)
usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
3)
podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
4)
zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
5)
usług doradczych;
6)
obsługi administracyjno-biurowej;
7)
wynajmu pomieszczeń;
8)
amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
9)
materiałów szkoleniowych.
2.
Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.
3.
Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2, nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9.
§ 3.
Refundacja nie może przekroczyć:
1)
70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców;
2)
60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.
§ 4.
1.
Wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”, składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
2.
Wniosek zawiera:
1)

nazwę i adres siedziby pracodawcy;

2)
status prawny i podstawę działania pracodawcy;
3)
numer NIP lub PESEL pracodawcy;
4)
numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
5)
wnioskowaną kwotę refundacji;
6)
informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 2 ust. 1 i 2;
7)
opis projektu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji;
8)
miejsce i termin realizacji szkolenia;
9)
informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
10)
informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
11)
oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.
Wniosek przedsiębiorcy zawiera ponadto:
1)
informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży);
2)
numer REGON przedsiębiorcy, o ile obowiązek jego nadania wynika z przepisów prawa;
3)
informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3) ), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.
§ 5.
1.
Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.
2.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta:
1)
informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
2)
wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.
Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.
4.
W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust. 3 starosta informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
5.
Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na refundację w danym roku;
2)
okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
3)
wysokość przewidywanych kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1.
§ 6.
1.
Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
2.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.
3.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 7.
1.
W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.
2.
Umowa określa w szczególności:
1)
termin przekazania i wysokość refundacji ustalonej w wyniku negocjacji;
2)
liczbę osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane na szkolenie;
3)
możliwość zweryfikowania przez starostę prawidłowości wykonania warunków umowy przez pracodawcę;
4)
zobowiązanie pracodawcy do umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 3.
3.
Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4.
Przepis § 5 ust. 3  stosuje się odpowiednio do terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 8.
1.
Starosta przekazuje kwotę refundacji na rachunek wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
2.
Starosta pisemnie informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.
§ 9.
Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawartymi we wniosku i w umowie, o której mowa w § 7.
§ 10.
Przedsiębiorca korzystający z refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
§ 11.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 4)
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 472 oraz z 2014 r. poz. 577), które traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1873).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel