Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1970)

Dz.U.14..1970
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1)
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy, w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „refundacją”.
2.
Pracodawcom wykonującym działalność gospodarczą, zwanym dalej „przedsiębiorcami”, refundacja udzielana jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji”.
3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)
małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji;
2)
dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji.
§ 2.
1.
Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:
1)
usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie
2)
usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
3)
podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
4)
zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
5)
usług doradczych;
6)
obsługi administracyjno-biurowej;
7)
wynajmu pomieszczeń;
8)
amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
9)
materiałów szkoleniowych.
2.
Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.
3.
Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2, nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9.
§ 3.
Refundacja nie może przekroczyć:
1)
70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców;
2)
60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.
§ 4.
1.
Wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”, składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
2.
Wniosek zawiera:
1)

nazwę i adres siedziby pracodawcy;

2)
status prawny i podstawę działania pracodawcy;
3)
numer NIP lub PESEL pracodawcy;
4)
numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
5)
wnioskowaną kwotę refundacji;
6)
informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 2 ust. 1 i 2;
7)
opis projektu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji;
8)
miejsce i termin realizacji szkolenia;
9)
informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
10)
informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
11)
oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.
Wniosek przedsiębiorcy zawiera ponadto:
1)
informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży);
2)
numer REGON przedsiębiorcy, o ile obowiązek jego nadania wynika z przepisów prawa;
3)
informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3) ), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.
§ 5.
1.
Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.
2.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta:
1)
informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
2)
wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.
Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.
4.
W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust. 3 starosta informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
5.
Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na refundację w danym roku;
2)
okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
3)
wysokość przewidywanych kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1.
§ 6.
1.
Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
2.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.
3.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 7.
1.
W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.
2.
Umowa określa w szczególności:
1)
termin przekazania i wysokość refundacji ustalonej w wyniku negocjacji;
2)
liczbę osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane na szkolenie;
3)
możliwość zweryfikowania przez starostę prawidłowości wykonania warunków umowy przez pracodawcę;
4)
zobowiązanie pracodawcy do umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 3.
3.
Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4.
Przepis § 5 ust. 3  stosuje się odpowiednio do terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 8.
1.
Starosta przekazuje kwotę refundacji na rachunek wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
2.
Starosta pisemnie informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.
§ 9.
Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawartymi we wniosku i w umowie, o której mowa w § 7.
§ 10.
Przedsiębiorca korzystający z refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.
§ 11.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 4)
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 472 oraz z 2014 r. poz. 577), które traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1873).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel