Poznaj 11 odpowiedzi na pytania dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę

Dodano: 9 marca 2018
e6a1fa1978279151b1971ee44a7e98d38765528a-medium

Od kilku dni obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu, wokół której narosło wiele kontrowersji, a liczba jej zwolenników była równa liczbie jej przeciwników. Ta niedziela jest pierwszą, kiedy zakaz handlu będzie obowiązywał. Przeczytaj tekst i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązywania ustawy. Sprawdź, m.in. czy sklepy muszą być zamknięte w dni, w których jest zakazany handel. Czy właściciel sklepu może prowadzić handel w zakazane dni? Czy handel może prowadzić członek rodziny, który nie będzie pobierał wynagrodzenia? Jak można obejść zakaz handlu w niedzielę?

Przedmiotem samej ustawy jest określenie zasad dotyczących ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców wykonujących zarobkową działalność handlową. Jako przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną (np. spółka z o.o.) i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Pytanie 1.

Skąd mogę wiedzieć, w które święta handel jest zakazany?

Wszystkie dni świąteczne zostały wymienione w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Zakaz handlu w placówce handlowej

Ustawa zakazuje handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Przez pojęcie „handel” należy rozumieć na gruncie omawianej ustawy proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne. Natomiast wykonywanie czynności związanych z handlem to w istocie rzeczy wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie czynności związanych z magazynowaniem towarów i ich inwentaryzacją.

Pytanie 2.

Czy sklepy muszą być zamknięte w dni, w których jest zakazany handel?

Placówki handlowe nie muszą być fizycznie zamknięte, gdyż ustawa zakazuje handlu, wykonywania czynności związanych z handlem czy wszelkich czynności polegających na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne, ale nie nakazuje ich zamknięcia. Sklepy mogą być otwarte, ale nie można w nich sprzedawać.

Jest sposób na obejście zakazu handlu w niedzielę

Warto wskazać, że nie zostały objęte zakazem czynności polegające na prezentowaniu towaru, a więc działalność tzw. „showroom’ów” nie została zakazana. Co więcej, pojawiają się pomysły niektórych sieci sklepów na obejście zakazu handlu poprzez przyjęcie takiego sposobu funkcjonowania, który będzie polegał na prezentowaniu swoich towarów w sklepie stacjonarnym i umożliwianiu ich nabywania poprzez urządzenia połączone z Internetem udostępnione w tymże sklepie, gdyż sklepy internetowe zostały wyjęte spod zakazu, o czym będzie mowa dalej.

Pytanie 3.

Czy zakaz dotyczy sklepów internetowych?

Nie, zakaz nie dotyczy sklepów i platform internetowych

Istotną kwestią na gruncie uchwalonej ustawy jest definicja placówki handlowej, ponieważ to w placówkach handlowych zakazany jest handel w określone dni. Jako placówkę handlową rozumie się obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, a w szczególności:

  • sklep,
  • stoisko,
  • stragan,
  • hurtownię,
  • skład węgla,
  • skład materiałów budowlanych,
  • dom towarowy,
  • dom wysyłkowy,
  • biuro zbytu.

Jak widać, kategorii miejsc, w których zakazano handlu, jest bardzo wiele, a co więcej - sformułowanie “w szczególności”, które jest zawarte w przepisie, oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, ale otwarty.

Zatem zakazem handlu mogą być objęte również inne placówki niewymienione w ustawie, które wpisują się w ustawową definicję placówki handlowej, a nie zostały objęte wyłączeniem spod zakazu.

Właściciel może stać za ladą

Warunkiem dla zakazu handlu w powyżej wymienionych placówkach jest, aby praca w takiej placówce była wykonywana przez pracownika (czyli osobę zatrudnioną na podstawie przepisów Kodeksu pracy) lub zatrudnionego (czyli osobę zatrudnioną na podstawie umowy prawa cywilnego oraz pracownika tymczasowego). Dla zapobieżenia obchodzeniu przepisów ustawy ustawodawca przewidział nawet zakaz wykonywania czynności związanych z handlem bezpłatnie, bez wynagrodzenia przez ww. osoby.

Zakaz handlu nie obejmie jednak placówek handlowych, w których sprzedaż prowadzona jest wyłącznie przez przedsiębiorcę wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dotyczy to placówek, w których właściciel jest zarazem sprzedawcą, czyli „stoi za ladą”. Jednakże sytuacja ta nie dotyczy sklepów prowadzonych w formie franczyzy lub agencji, gdyż w istocie rzeczy taka placówka nie jest własnością sprzedawcy.


Pytanie 4.

Czy właściciel sklepu może prowadzić handel w zakazane dni?

Może, jeżeli handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie dotyczy franczyzobiorców, ajentów, sklepów-spółek itp.

Pytanie 5.

Czy handel może prowadzić członek rodziny, który nie będzie pobierał wynagrodzenia?

Nie, handel prowadzony bezpłatnie przez takie osoby jest zakazany.

Pytanie 6.

W moim sklepie sprzedawcy pracują na podstawie umowy zlecenia. Czy będą mogli sprzedawać w dni zakazane?

Ustawa obejmuje zakazem zarówno pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę (i inne z Kodeksu pracy), jak i zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło itd.)

Handel w Wigilię oraz Wielką Sobotę

Nowe regulacje przewidują ograniczenie w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych z handlem, jak również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniach takich jak Wigilia (24 grudnia) oraz Wielką Sobotę (sobota bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy). W te dni możliwość prowadzenia handlu została dozwolona jedynie do godziny 14.00, a jeżeli Wigilia wypadnie w niedzielę, to zakaz obejmuje cały dzień tak samo jak w niedziele.

Zakaz jednakże nie dotyczy placówek korzystających ze zwolnienia. Co więcej, pracownikowi, który pracuje w którymś z tych dni, przysługuje wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy krócej. Wynagrodzenie to oblicza się, stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Pytanie 7.

Czy sklepy mogą wydawać towary zakupione wcześniej lub przez Internet?

Jeżeli zapłata za towar nastąpiła przed jego odebraniem, w dniu, w którym handel jest dozwolony, to klient może odebrać towar w dni zakazane. Nie może dojść do transakcji towar za pieniądze w dniu, w którym handel został ograniczony.

Pytanie 8.

Czy mogę wydłużyć godziny otwarcia sklepu w dni poprzedzające dni zakazane?

Tak, godziny handlu mogą zostać wydłużone, zatem w przeddzień dnia zakazanego można sprzedawać do godziny 23.59, a w dniu następującym po dniu zakazanym sprzedaż można rozpocząć o godzinie 0.01.

Placówki handlowe zwolnione od zakazu handlu

Ustawa przewiduje aż 32 kategorie placówek handlowych, które nie zostały objęte zakazem handlu, jednakże z uwagi na ramy objętościowe tegoż tekstu zostaną wspomniane wyłącznie te najbardziej popularne i charakterystyczne. W przypadkach, których ustawa posługuje się sformułowaniem „przeważającej działalności”, oznacza to działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Zatem przedsiębiorcy mogą zweryfikować swoje zgłoszenia i ewentualnie zmodyfikować je w zakresie przeważającej działalności, jeżeli mogłoby to przyczynić się do objęcia danej działalności zwolnieniem od zakazu.

Zakaz handlu nie obowiązuje między innymi:

1)    na stacjach paliw płynnych;

2)    w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

3)    w aptekach i punktach aptecznych;

4)    w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

5)    w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

6)    w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych;

7)    w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

8)    w hurtowniach farmaceutycznych

9)    w zakładach pogrzebowych;

10)  w przypadku handlu kwiatami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

11)  w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

12)  w placówkach handlowych, w których przeważających działalnością jest działalność gastronomiczna.

Pytanie 9.

Prowadzę kiosk na dworcu kolejowym i w szpitalu. Czy zakaz mnie obejmie?

Nie, zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych oraz na dworcach w rozumieniu ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


Pytanie 10.

Mam sieć automatów z przekąskami, słodyczami i napojami oraz automaty z zabawkami. Czy muszę je wyłączać w dni zakazane?

Nie, ustawa zezwala na handel w przypadku handlu towarami z automatów.

Pytanie 11.

Czy mogę zmienić profil swojego sklepu zoologicznego i zacząć sprzedawać kwiaty, aby móc handlować w dni zakazane?

Sama zmiana, poszerzenie asortymentu nie wystarczy. Konieczne jest, aby działalność przeważająca, która pozwala w niektórych przypadkach handlować w dni zakazane, została wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Sankcje za złamanie zakazu

Złamanie ustawowego zakazu handlu w niedziele, święta i inne wskazane dni została przewidziana kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 100.000 złotych.

  • ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel