Wpływ zmian w ustawie o CIT na wewnętrzną politykę w zakresie cen transferowych

Dodano: 1 grudnia 2016
ceny transferowe

Ceny transferowe jako odrębne zagadnienie zaczynają coraz częściej spędzać sen z powiek działów podatkowych większych przedsiębiorstw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mające wejść w życie od 2017 roku będą stanowić pewną rewolucję w zakresie polityki cen transferowych. Sprawdź, co nowe przepisy oznaczają w praktyce.

Dotychczas artykuł 9a ustawy o CIT precyzował przede wszystkim dwa elementy, które należało brać pod uwagę tworząc dokumentacje podatkową:

  • Po pierwsze, były to progi kwotowe dla transakcji dostaw towarów, świadczenia usług czy też transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową tzw. rajach podatkowych.
  • Po drugie wskazywał on elementy, które powinna zawierać każda sporządzana dokumentacja np. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka) czy też metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji.

Można stwierdzić, że było to dosyć luźne podejście ze strony ustawodawcy, gdyż nie narzucało dużego stopnia szczegółowości dla sporządzanych dokumentacji i dawało tak naprawdę dowolność w zakresie wyboru metody i sposobu kalkulacji zysków. Z kolei same dokumentacje podatkowe były jedynymi dokumentami tworzonymi na potrzeby opisu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Redefinicja podmiotu powiązanego kapitałowo

Zmiany w ustawie o CIT, które wejdą w życie w 2017 roku (część z nich obowiązuje już od początku 2016 roku) będą oznaczać konieczność innego podejścia do tematyki CT. Już na samym początku redefiniuje się podmiot powiązany kapitałowo jako posiadający w innym podmiocie udziały na poziomie 25% a nie jak dotychczas 5%. Jest to korzystne dla podmiotów mających mniejsze niż 25-procentowe udziały w firmach, z którymi dokonywano transakcji kupna/sprzedaży.

Kiedy powstanie obowiązek dokumentacyjny

Jedną z istotnych zmian jest uzależnienie powstawania obowiązku dokumentacyjnego od skali działalności podmiotu czyli od jego obrotów. Dla podmiotów, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, nie będzie obowiązku dokumentacyjnego (poza transakcjami z rajami podatkowymi).

WAŻNE

Przekroczenie tego progu (kwoty 2 mln euro) np. w  2018 roku ma skutkować obowiązkiem sporządzania dokumentacji zarówno w 2019 jak i 2020 roku.

Dla podmiotów o większych obrotach obowiązek dokumentacyjny będzie ustalany w odniesieniu zarówno do wielkości kosztów bądź przychodów jak również do pozostającej z nimi w pewnej proporcji kwoty obrotów z podmiotem powiązanym.

Oznacza to, że np. dla podmiotów o rocznych przychodach z przedziału 2 mln euro do 20 mln euro, zakres wartościowy transakcji wymagających dokumentowania będzie wynosił od 50 tys. euro do 140 tys. euro, począwszy od 50 tys. euro dla firmy o przychodach równych 2 mln euro, zwiększając go o kolejne 5 tys. euro dla każdego 1 mln euro powyżej 2-milionowego progu przychodów. Podobnie zakresy ustala się w wyższych przedziałach: dla osiągniętych przychodów z zakresu 20-100 mln euro wartościowe progi transakcji ustalono na 140-500 tys. euro.

UWAGA

Z kolei podmiot osiągający przychody powyżej 100 mln euro będzie dokumentował transakcje o wartości powyżej 500 tys. euro.

ZAPAMIĘTAJ: Powyższa zmiana z reguły będzie oznaczać, że wielki podmiot będzie musiał udokumentować tylko duże transakcje, niejako proporcjonalne do kwoty osiąganych przychodów. Z kolei mniejszy podmiot może mieć w niektórych przypadkach do sporządzenia więcej dokumentacji niż dotychczas.

W grupach kapitałowych częstym rozwiązaniem w ramach stosowanej polityki CT jest zasada o tworzeniu dokumentacji przez sprzedającego towar/usługę i weryfikacji dokumentu przez stronę kupującego.

PRZYKŁAD

Jeśli więc osiągający rocznie 400 mln euro przychodów wiodący podmiot w grupie, sprzedaje w danym roku za kwotę 490 tys. euro towar swojej spółce zależnej notującej przychody na poziomie 100 mln euro, obowiązek dokumentacyjny spadnie w tym przypadku na kupującego.

Nowe przepisy odnośnie formy dokumentowania transakcji

Kolejną zmianą, która dla wielkich przedsiębiorstw jawi się jako najistotniejsza dla procesu tworzenia dokumentacji, jest zmiana wymogów co do formy dokumentowania transakcji oraz liczby oficjalnych dokumentów, jakimi kompletna dokumentacja musi być podparta. Dotychczas bowiem tylko umowa na dostarczenie danego towaru czy tez wykonanie usługi oraz zestawienie faktur były wymagane jako potwierdzenie informacji przedstawionych w dokumentacji podatkowej. Obecnie wprowadzane zmiany oznaczają wzrost liczby dokumentów wraz ze wzrostem skali działalności przedsiębiorstwa.

UWAGA

Dla transakcji z podmiotami mającymi swoje siedziby w krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zasady nie zmieniają się i obowiązek dokumentacyjny powstaje po przekroczeniu progu 20 tys. euro, również dla podmiotów o przychodach poniżej 2 mln euro.

Podmioty osiągające od 2 do 10 mln euro przychodów powinny sporządzać tzw. Local File czyli podstawową dokumentację podatkową, która co do zasady będzie w swoim kształcie podobna do obecnie sporządzanych dokumentacji. Powinna jednak zawierać pewne dodatkowe informacje, takie jak: opis danych finansowych podatnika, jego strukturę organizacyjna i zarządczą, opis sposobu metody kalkulacji dochodu z uzasadnieniem oraz sposobu kalkulacji ceny.

Dla podmiotów osiągających powyżej 10 mln euro przychodu przewidziano obowiązek wzbogacenia dokumentacji Local File o analizę porównawczą, inaczej - benchmarkingową, która na podstawie danych od większej grupy podmiotów ma wykazać rynkowość cen ustalonych w dokumentowanej transakcji.

Należy także sporządzić sprawozdanie CIT-TP, które będzie zawierało mnóstwo informacji, m.in. o powiazaniach w grupie kapitałowej, w tym o konkretnej liczbie podmiotów powiązanych; liczbie transakcji dokonywanych w podmiotami powiązanymi w podziale na kategorie. W CIT-TP trzeba także określić główny sektor działalności podatnika oraz zidentyfikować jego tzw. profil funkcjonalny (np. dystrybutor o rozbudowanych funkcjach czy też producent kontraktowy).

Firmy osiągające ponad 20 mln euro przychodów sporządzają dodatkowo tzw. Master File  który zawiera informacje dotyczące m.in.: struktury firmy, prowadzonej przez nią działalności, sytuacji finansowej, transakcjach finansowych (np. pożyczki, cashpolling). Dokumentacja Master File zawiera w dużym stopniu informacje przekazywane w raporcie rocznym, uwzględniając sprawozdanie finansowe.

Ostatnim dodatkowym dokumentem, tworzonym przez przedsiębiorstwa generujące ponad 750 mln euro rocznych przychodów jest tzw. CIT C-B-C (country by country reporting), które w skrócie jest tabelarycznym podsumowaniem i wskazaniem alokacji dochodu, podatków i działalności biznesowej wszystkich podmiotów z grupy kapitałowej, które wchodzą w skład wielonarodowej korporacji.

WNIOSKI
Powyżej wymienione w ogólnym zarysie zmiany i nowe obowiązki dokumentacyjne dla przedsiębiorstw, z pewnością wymuszą w wielu dużych firmach i grupach kapitałowych usystematyzowanie działań w zakresie tematyki cen transferowych i udrożnią kanały informacyjne pomiędzy różnymi departamentami w danej spółce. Z kolei dla urzędników aparatu skarbowego oznacza to potrzebę specjalizacji i przygotowania się do obróbki olbrzymiej liczby danych, jakie zaczną spływać z obszaru przedsiębiorstw. Zapewne obydwie strony oczekują, że po wejściu w życie nowych przepisów, przepływ informacji i dokumentów nie nastręczy zbyt wielu problemów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

  • Zmiany w ustawie o CIT, które wejdą w życie w 2017 roku oznaczają redefinicję podmiotu powiązanego kapitałowo jako posiadającego w innym podmiocie udziały na poziomie 25% a nie jak dotychczas 5%. Jest to korzystne dla podmiotów mających mniejsze niż 25-procentowe udziały w firmach, z którymi dokonywano transakcji kupna/sprzedaży.
  • Dla podmiotów, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, nie będzie obowiązku dokumentacyjnego (poza transakcjami z rajami podatkowymi). Przekroczenie tego progu (kwoty 2 mln euro) np. w  2018 roku ma skutkować obowiązkiem sporządzania dokumentacji zarówno w 2019 jak i 2020 roku. powiązanym.
  • Dla podmiotów o rocznych przychodach z przedziału 2 mln euro do 20 mln euro, zakres wartościowy transakcji wymagających dokumentowania będzie wynosił od 50 tys. euro do 140 tys. euro, począwszy od 50 tys. euro dla firmy o przychodach równych 2 mln euro, zwiększając go o kolejne 5 tys. euro dla każdego 1 mln euro powyżej 2-milionowego progu przychodów.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel