Sprawdź, jak zmieniła się organizacja działów finansowych w dużych firmach

Dodano: 26 lutego 2017
wip

Skokowa wręcz zmiana mentalności potencjalnych inwestorów i dostarczenie narzędzi umożliwiających dostęp do rynków inwestycyjnych, w tym rynku długu, nie pozostało bez wpływu na wielkie korporacje, które stopniowo musiały dostosować swoje działy finansowe, by jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości pozyskiwania finansowania. Z drugiej strony istniała również potrzeba zabezpieczania się przed nowo identyfikowanymi rodzajami ryzyka. Dowiedz się jak obecnie organizuje się działy finansowe w dużych firmach.

Duże przedsiębiorstwa, a w szczególności międzynarodowe korporacje, współzawodnicząc od lat nieustannie tworzą nowe standardy w odniesieniu do struktur organizacyjnych, przebiegu procesów biznesowych, modeli zarządzania poszczególnymi obszarami działalności firmy. Z drugiej strony starają się nadążyć za zmianami, które wprowadził inny gracz na rynku i okazały się one korzystne. Taki ewolucyjny postęp gwarantuje w jakimś stopniu postęp i rozwój w zmiennym otoczeniu gospodarczym.

Prawidłom tym podlega również zarządzanie finansami, które w realiach wielkich przedsiębiorstw przez ostatnie kilkadziesiąt lat zyskiwało na znaczeniu i w coraz większym stopniu było eksponowane jako jeden z elementów strategicznych w polityce firmy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie ułatwienie globalnego przepływu pieniądza. Skokowa wręcz zmiana mentalności potencjalnych inwestorów i dostarczenie narzędzi umożliwiających dostęp do rynków inwestycyjnych, w tym rynku długu, nie pozostało bez wpływu na wielkie korporacje, które stopniowo musiały dostosować swoje działy finansowe, by jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości pozyskiwania finansowania. Z drugiej strony istniała również potrzeba zabezpieczania się przed nowo identyfikowanymi rodzajami ryzyka.

Jakie zadania wypełnia specjalista ds. płynności

Dział finansowy, określony niekiedy mianem działu skarbu pełni kilka istotnych funkcji, z których najważniejszą jest utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. W dużych korporacjach odpowiedzialny za płynność finansową konkretny pracownik koordynuje przepływy poczynając od poziomu dziennego cash flow. Wiąże się to zarówno z planowaniem i realizacją wydatków na zakup surowców, towarów i usług czy też realizację projektów inwestycyjnych, jak i planowaniem wpływów ze sprzedaży produktów. 

Przyjmuje się, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, że skuteczne prognozy, pomocne w dalszym bieżącym zarządzaniu płynnością są sporządzane w horyzoncie miesięcznym.

Specjalista ds. płynności współpracuje ściśle z pracownikiem działu finansowego odpowiadającego za realizację płatności oraz z osobą odpowiadającą za kontakty z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi pod kątem pozyskiwania finansowania. W przypadku międzynarodowych korporacji lub też podmiotów eksportujących swe produkty za granicę i importujących stamtąd np. surowce do produkcji, dla płynności i zabezpieczenia regulowania bieżących zobowiązań bardzo istotne znaczenie ma zarządzanie ekspozycją kursu walutowego. W perspektywie dłuższego okresu, utrzymywanie optymalnej pozycji walutowej przy jednoczesnym wykorzystaniu wahań kursowych do osiągania korzystnych rozliczeń na transakcjach walutowych, można wygenerować dodatkowe zyski dla przedsiębiorstwa. 

Osoba ds. windykacji – dlaczego jego rola jest ważna dla firmy

Inną ważną częścią działu finansowego jest komórka odpowiadająca za kontrolę kredytową oraz windykację. W obecnych czasach znakomita większość produktów dużych przedsiębiorstw jest sprzedawana z odroczonym terminem płatności, co wiąże się z ciągłą ekspozycją firmy na ryzyko finansowe. Duża ilość kontrahentów, np. kilkuset, generuje olbrzymi strumień faktur, których część nie jest opłacana w terminie. Powoduje to konieczność nieustannego kontrolowania odbiorców i ciągłego przypominania o konieczności zapłaty.

Pracownik działu finansowego ma do dyspozycji narzędzia wspomagające, które ułatwiają szybką identyfikację przypadków zaległych faktur, a niejednokrotnie nawet pomagają unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do przeterminowania faktury. Jednym z nich jest system blokujący limit kredytu kupieckiego, który reaguje na przeterminowaną płatność i automatycznie blokuje dalszą możliwość wysyłek do danego odbiorcy na termin, dopóki należność nie zostanie uregulowana. Innym pomocnym narzędziem jest polisa ubezpieczająca należności, której nieodzowną funkcjonalnością jest de facto funkcjonujący równolegle (od strony ubezpieczyciela) system kontroli kredytowej, uwzględniający ocenę zdolności kredytowej kontrahenta wraz z nadawaniem limitu kredytowego.

Niezależnie od wyżej opisanych rozwiązań, ostatnią szansą na odzyskanie przeterminowanej należności jest tzw. twarda windykacja, którą z reguły również zajmuje się wyspecjalizowany pracownik. Musi on na bieżąco współpracować z kancelariami prawniczymi reprezentującymi firmę w sporach sądowych a potem pozostawać w kontakcie z komornikami.

Czym zajmuje się specjalista ds. ubezpieczeń

Z biegiem lat w dużych korporacjach identyfikowano coraz więcej ryzyk, tworząc tzw. mapy ryzyka określające jego rodzaj, prawdopodobieństwo wystąpienia i wartość szkód, jakie mogą zostać spowodowane. Zrodziło to potrzebę kompleksowego zabezpieczania firmy przed niepożądanymi zdarzeniami lub ich następstwami. W ramach  działów finansowych w dużych przedsiębiorstwach zaczęto wydzielać stanowisko dla pracownika odpowiedzialnego za korporacyjne ubezpieczenia. Chodzi głównie o ubezpieczenia majątkowe oraz te z zakresu odpowiedzialności cywilnej, nawiązujące w swej konstrukcji do podstawowego profilu działalności firmy. Specjalista ds. ubezpieczeń zajmuje się również raportowaniem zdarzeń szkodowych i koordynowaniem procesu odszkodowawczego.

Opisane powyżej w zarysie kompetencje przykładowego działu finansowego nie uwzględniają oczywiście księgowości i controllingu. W dużych przedsiębiorstwach działy te mają maja szeroki zakres kompetencji i odrębną strukturę, niemniej w ramach departamentu finansów ściśle współpracują z działem  finansowym. 

Warto zapamiętać:

  • Niezależnie od wyżej opisanych rozwiązań, ostatnią szansą na odzyskanie przeterminowanej należności jest tzw. twarda windykacja, którą z reguły również zajmuje się wyspecjalizowany pracownik.
  • W ramach  działów finansowych w dużych przedsiębiorstwach zaczęto wydzielać stanowisko dla pracownika odpowiedzialnego za korporacyjne ubezpieczenia.
  • W dużych przedsiębiorstwach działy księgowości i controllingu mają szeroki zakres kompetencji i odrębną strukturę, niemniej w ramach departamentu finansów ściśle współpracują z działem  finansowym. 

Zapoznaj się również z poprzednim artykułem z tego cyklu Jaka struktura organizacyjna zarządzania finansami sprawdzi się w MŚP.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel