Wreszcie jest rozstrzygnięcie sporów dotyczących ustalania dochodu zwolnionego w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Dodano: 14 listopada 2019
wsparcie nowych inwestycji

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, minister finansów wydał 25 października interpretację ogólną, która ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące rozliczania dochodu zwolnionego przez przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu nowej inwestycji (WNI).

Dotychczasowe wątpliwości z rozliczaniem dochodów

Od kilku miesięcy inwestorzy, którzy realizujący nową inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącego zakładu na podstawie decyzji o WNI żyli w niepewności, co do tego, w jaki sposób należy liczyć dochód zwolniony z opodatkowania. Problem dotyczył głównie sytuacji, gdzie decyzja o WNI pokrywała swym zakresem nieruchomości, na których inwestor posiadał już wcześniej działający zakład, a jednocześnie zakres działalności wskazany w decyzji pokrywał się z zakresem dotychczasowej działalności.

Wątpliwości nie wzbudzała sytuacja, gdy nowa inwestycja polegała na rozpoczęciu nowej działalności na niewykorzystywanym dotąd terenie. W takim przypadku dochody z tej działalności były zwolnione w całości. Jeśli jednak na wskazanym w decyzji terenie podatnik prowadził wcześniej działalność, a nowa inwestycja ma polegać na jej rozwoju, pojawia się pytanie o sposób wyliczania dochodu zwolnionego z podatku.

Jeszcze w kwietniu 2019 r. Krajowa Informacja Podatkowa wydawała korzystne interpretacje, wskazujące na możliwość objęcia zwolnieniem całego dochodu przedsiębiorcy wygenerowanego z działalności wskazanej w decyzji oraz na nieruchomościach objętych tą decyzją. Możliwe było zatem stosowanie zwolnienia także do dochodów wygenerowanych w oparciu o dotychczasowy park maszynowy i budynki. W maju 2019 r. nastąpiła radykalna zmiana podejścia i zaczęły pojawiać się interpretacje wskazujące, że zwolnieniem objęte są tylko dochody wytworzone z wykorzystaniem aktywów nabytych w ramach nowej inwestycji objętej decyzją o wsparciu. W praktyce, dla wielu przedsiębiorców zainteresowanych rozbudową swych zakładów takie podejście czyniło ten instrument wsparcia bezużytecznym. Problem dotyczył głównie  projektów, które były powiązane z dotychczasową działalnością w takim stopniu, że praktycznie niemożliwe było dokonanie wydzielenia dochodu, np. w procesie produkcyjnym przeplatały się maszyny stare oraz kupione w ramach decyzji o WNI. Nie sposób wtedy oddzielić dochodu, który wynika z nowej inwestycji od dochodów, które wynikają z wcześniej prowadzonej działalności. 

Interpretacja ogólna

W celu rozwiązania problemu minister wydał interpretację ogólną, w której rozróżnił dwie sytuacje:

  • Ścisłe powiązanie z wcześniejszą działalnością

Jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników, dochód zwolniony ustala się z uwzględnieniem majątku istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu. Minister zastrzegł jednak, że rozliczenie takie jest możliwe jedynie wówczas, gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji.

  • Brak powiązania funkcjonalnego z wcześniejszą działalnością

Z kolei w przypadku, gdy ścisłe powiązania między istniejącą a nową inwestycją nie występują, przedsiębiorca określa dochód z nowej inwestycji jako dochód wytwarzany niezależnie od inwestycji istniejącej. Tylko ten dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania. W takim przypadku nie ma znaczenia umiejscowienie nowej inwestycji w porównaniu do istniejącej inwestycji (ten sam teren, budynek).

Samo wydanie interpretacji należy ocenić pozytywnie. W końcu ustalono bowiem jednolite stanowisko w kwestii rozliczania inwestycji dotyczących rozbudowy zakładów. Sukces jest jednak połowiczny. Zaliczenie całości dochodów osiągniętych na terenie objętym decyzją o WNI jest bowiem możliwe wyłącznie wtedy, gdy nowa i stara inwestycja będą ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie i ekonomicznie. W przypadku wcześniej wydawanych zezwoleń strefowych zasady obejmowania zwolnieniem dotychczasowej działalności były korzystniejsze.

Poza tym MF nie wskazał obecnie definicji ścisłych powiązań, co oznacza, że daje to pole do interpretacji i w dalszym ciągu rodzi niepewność. MF ostrzegł również podatników, przed sztucznym przemieszaniem nowej i starej inwestycji w celu uzyskania możliwości zwolnienia całości uzyskanych dochodów. Pomimo wydania interpretacji ogólnej inwestorzy będą musieli zabezpieczać się wnioskowaniem o interpretacje indywidualne, aby ostatecznie potwierdzić, z którą sytuacją opisaną w interpretacji ogólnej należy utożsamić występujący u nich stan faktyczny.

Polecamy inne interpretacje:

Interpretacja ogólna ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 25 października 2019 r., nr DD5.8201.10.2019

Michał Wilk – doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal w Katowicach

Przemysław Sychta – konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal w Katowicach

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel