Rozliczenie świadczenia usług prywatnego wynajmu mieszkania przez czynnego podatnika VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 6 kwietnia 2021
wynajem mieszkania
Pytanie: Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowany jako czynny podatnik vat wynajmuje mieszkanie (prywatne) na cele mieszkalne. Czy to zdarzenie powinno być ujęte w składanym pliku JPKV7 w części deklaracyjnej? Czy datą zdarzenia jest otrzymanie należności na wynajem i w tym okresie należy wykazać tę kwotę? Drugie pytanie dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów abonamentu telefonicznego. Umowa zawarta jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, faktura zawiera dane podatnika bez NIP. Czy można na podstawie faktury niezawierającej NIP ująć w kosztach taki wydatek?
Odpowiedź:

Na gruncie VAT obowiązuje szersza od „zwykłej” definicja działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje przy tym również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT).

W świetle tej definicji działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest nawet wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego (zob. przykładowo interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2019 r., nr 0111-DIB31.4012.536.2019.1.AB oraz z 14 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.180.2020.1.RR).

Powoduje to, że wskazana osoba jest z tytułu wynajmu wskazanego mieszkania podatnikiem VAT, a więc świadczy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT usługi wynajmu. Świadczenie tych usług osoba obowiązana jest uwzględniać w przesyłanym pliku JPK_V7, tj. wykazywać świadczenie tych usług w polu K_10 części ewidencyjnej oraz uwzględniać świadczenie tych usług w polu P_10 części deklaracyjnej tego pliku.

W przypadku świadczenia usług najmu obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności (zob. art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). W konsekwencji – jeśli świadczonych usług najmu osoba, o której mowa, nie dokumentuje fakturami – zdarzeniem skutkującym obowiązkiem ujęcia świadczenia przedmiotowych usług w pliku JPK_V7 za dany miesiąc jest upływ terminu płatności dla usługi najmu świadczonej w danym miesiącu (zakładając, że umowa najmu przedmiotowego mieszkania przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe), a nie otrzymanie zapłaty.

Brak NIP na fakturze nie tylko nie wyłącza możliwości rozpoznawania na podstawie faktury kosztów uzyskania przychodów, ale również nie wyłącza możliwości odliczania VAT na podstawie faktury. W konsekwencji uważam, że mimo braku NIP podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia z faktur, o których mowa (dokumentują one bowiem świadczenie usług wykorzystywanych przez podatnika do działalności opodatkowanej – zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), a w konsekwencji na ich podstawie do kosztów uzyskania przychodów może zaliczać tylko kwoty netto (ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT).

Autor:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
podatnik VAT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel