Sprawdź, jakie obowiązki trzeba wypełniać przy prowadzeniu sezonowego biznesu

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 18 sierpnia 2016

Przedsiębiorca, który zamierza latem sprzedawać zapiekanki albo zająć się wypożyczaniem sprzętów wodnych, musi zarejestrować firmę. Trzeba też dopełnić wielu obowiązków podatkowych związanych z działalnością sezonową. Warto też przygotować się na kontrole urzędników.

Osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jedynie przez kilka miesięcy w roku, np. w okresie wakacyjnym, są zobowiązane do zarejestrowania firmy. Trzeba w tym celu złożyć wniosek CEIDG-1. Można to zrobić elektronicznie bądź bezpośrednio w dowolnym urzędzie gminy.

Rejestracja firmy i NIP

Sprzedaż gofrów nad jeziorem, czy wypożyczalnię sprzętów wodnych, trzeba zarejestrować. Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl i złożyć do urzędu gminy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, czyli  CEIDG-1. Przy wypełnianiu wniosku trzeba podać niezbędne dane, jak nazwę firmy oraz wskazać formę opodatkowania, a także miejsce przechowywania dokumentów. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

  1. on-line – przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
  2. w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Osoba, która wypełniając wniosek wybrała formę anonimową musi później odwiedzić Urząd Gminy, aby potwierdzić tożsamość oraz złożyć podpis. Na dopełnienie tego obowiązku jest  7 dni, tyle bowiem wniosek jest przechowywany w systemie.

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Można też wskazać późniejszy termin podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Natomiast data rozpoczęcia prowadzenia firmy nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP. Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie posiada NIP, we wniosku o wpis do CEIDG zaznacza rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany automatycznie. Wniosek CEIDG-1 jest wolny od opłat.

Forma opodatkowania

Przed podjęciem działalności warto zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Można zdecydować się na opodatkowanie progresywne, czyli stawkami 18% oraz 32%, wybrać podatek liniowy albo jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź kartę podatkową. Jeśli działalność nie będzie generowała dużych kosztów, to korzystniejszy jest wybór zryczałtowanej formy, z uwagi na niższe stawki podatkowe. Co więcej, łatwiejsze jest też prowadzenie księgowości.

Podatnicy opodatkowani kartą nie prowadzą jej wcale. Ryczałtowcy zaś zajmują się tylko ewidencją przychodów, co jest mniej skomplikowane od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą prowadzą podatnicy rozliczający się według skali albo podatkiem liniowym.

Zajmując się działalnością sezonową, należy pamiętać, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych mogą być zaliczane do kosztów podatkowych jedynie w okresie ich faktycznego wykorzystywania, a nie przez cały rok. Wysokość miesięcznego odpisu można ustalić na dwa sposoby. Podzielić roczną kwotę odpisu przez liczbę miesięcy, w których są faktycznie wykorzystywane, albo podzielić przez 12 miesięcy. Stosując pierwszą metodę, podatnik będzie mógł zaliczyć całą kwotę rocznego odpisu do kosztów podatkowych w danym roku, czego nie może zrobić w drugim przypadku.

PRZYKŁAD

Amortyzacja sezonowa

Podatnik wykorzystuje sezonowo budynek usługowy (smażalnia ryb) przez 4 miesiące w ciągu roku. Wartość początkowa wynosi 96.000 zł, zaś stawka amortyzacyjna to 2,5%.

Przyjmując pierwszą metodę wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyniesie (96.000 zł x 2,5% ) : 4 = 600 zł, zaś amortyzacja roczna, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2.400 zł. W drugim przypadku miesięczny odpis wyniesie (96.000 zł x 2,5%) : 12 = 200 zł, zaś amortyzacja stanowiąca koszt podatkowy 800 zł.

Obowiązki w VAT

Działalność sezonowa jest zwolniona, jeśli wartość obrotu nie przekracza 150.000 zł. Nie trzeba w takiej sytuacji składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ani deklaracji podatkowych, a zamiast pełnej ewidencji VAT prowadzi się jedynie ewidencję sprzedaży. Przekroczenie rocznego obrotu spowoduje konieczność rozpoznania VAT należnego. Opodatkowaniu będzie podlegała ta dostawa towarów lub ta usługa, której wartość przekroczy 150.000 zł.

PRZYKŁAD

Utrata zwolnienia w VAT

Podatnik świadczy usługi informatyczne. Od początku roku do 22 lipca 2016 r. jego obrót wyniósł 146.000 zł. W tym dniu umówił się z kontrahentem na wykonanie usługi o wartości 10.000 zł netto. Jej wykonanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz przekroczenie progu 150.000 zł, co prowadzić będzie do wystawienia faktury z VAT-em należnym w kwocie 2.300 zł.

Utrata zwolnienia podmiotowego powoduje konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Zgłoszenie identyfikacyjne powinno zostać złożone co najmniej na dzień wcześniej przed jego utratą.

Przedsiębiorca, który staje się podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem od towarów i usług, składa w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT druk zgłoszeniowy VAT-R. Rejestracja jest bezpłatna. Natomiast, jeśli podatnik będzie chciał otrzymać potwierdzenie zarejestrowania, to będzie musiał wynieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Podatnicy zwolnieni co do zasady nie mają obowiązku wystawiania faktur, jednakże muszą to zrobić, jeśli zażąda tego nabywca. Powinni natomiast rejestrować sprzedaż na rzecz konsumentów w kasie fiskalnej, chyba że korzystają ze zwolnienia. Będzie tak w sytuacji, gdy np. roczny obrót na rzecz konsumentów nie przekracza 20.000 zł.

PRZYKŁAD

Kasa fiskalna

Przedsiębiorca  prowadzi sprzedaż drobnych przekąsek dla turystów (hamburgery, hot-dogi, zapiekanki itd.). W związku z tym, że w zeszłym roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł, to obecnie nie posiada kasy fiskalnej. Z uwagi na dobrą pogodę i wzrost liczby turystów zakłada, że jego sprzedaż niedługo przekroczy próg w lipcu 2016 r. Jeśli się tak stanie, to będzie musiał mieć kasę fiskalną od października 2016 r.

Zawieszenie działalności

Prowadząc działalność gospodarczą jedynie przez określoną część roku, przedsiębiorca może dokonać jej zawieszenia w pozostałej części. Za ten okres nie trzeba odprowadzać składek do ZUS, składać deklaracji VAT ani odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na rozliczenia podatku od nieruchomości.

Mimo że nieruchomość nie jest faktycznie wykorzystywana w działalności gospodarczej, to podatek trzeba zapłacić według stawki właściwej dla tego typu nieruchomości. A to dlatego, że ustawodawca za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje  te, które znajdują się jedynie w posiadaniu przedsiębiorcy.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na formularzu CEIDG-1, gdzie w części 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej podaje się datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. We wniosku można podać datę, do której będzie trwało zawieszenie, jednak nie jest to konieczne. Jeśli jednak przedsiębiorca to zrobi, to po tym dniu nastąpi automatycznie wznowienie działalności. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć elektronicznie lub w formie pisemnej. W przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają wpisów do KRS wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu KRS-Z62.

Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje, że nie trzeba odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli zawieszenie dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, to w terminie 7 dni od dnia zawieszenia działalności trzeba poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mają obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, a także mają prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z tym mają prawo do zaliczania w koszty podatkowe czynszów za najem lokali, budynków służących do celów działalności gospodarczej, jeśli stosowne umowy zostały zawarte przed dniem zawieszenia.

Dotyczy to również opłat za telefon, energię elektryczną, wodę. Do kosztów będzie można zaliczyć również usługi ochrony mienia, czy składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Na tych samych zasadach przedsiębiorcom będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Uwaga na kontrole

Trzeba też mieć na uwadze, że nie tylko do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przez cały rok, mogą zawitać urzędnicy. Na kontrole muszą też przygotować się osoby prowadzące firmę tylko przez kilka miesięcy. Kontrolerzy sprawdzą zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, także w ewidencji VAT.

Przyjrzą się też fakturom, rachunkom, paragonom fiskalnym, raportom kasowym czy też wyciągom z rachunków bankowych. Ze szczególną uwagą będzie też weryfikowane to, czy podatnik ma kasę fiskalną. Prowadząc budki z lodami, hamburgerami, frytkami czy smażalnie ryb, trzeba liczyć się też z kontrolą z sanepidu. Jeżeli inspektor stwierdzi poważne uchybienia, może nakazać nawet zamknięcie działalności.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel