Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988)

Dodano: 1 października 2020
Dz.U.19..1988
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 18 października 2019 r.)

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych zawartych w:
a)
deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
b)
ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, zwanej dalej „ewidencją”;
2)
objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy, zwanych dalej „deklaracjami”, oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy.
2.
Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy określa załącznik do rozporządzenia.
Rozdział 2
Szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach
§ 2.
Deklaracje zawierają:
1)
oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja;
2)
dane identyfikacyjne podatnika;
3)
oznaczenie rodzaju rozliczenia:
a)
miesięczne – w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo
b)
kwartalne – w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;
4)
oznaczenie okresu, za który jest rozliczany podatek od towarów i usług, zwany dalej „podatkiem”:
a)
miesiąc i rok – dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo
b)
kwartał i rok – dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;
5)
oznaczenie wersji (kodu) deklaracji składanej na podstawie:
a)
art. 99 ust. 1 ustawy albo
b)
art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;
6)
oznaczenie daty sporządzenia;
7)
wskazanie celu złożenia deklaracji – złożenie deklaracji albo korekta deklaracji;
8)
dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego;
9)
dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego;
10)
dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
11)
dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.
§ 3.
1.
Dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmują:
1)
identyfikator podatkowy NIP podatnika;
2)
w przypadku gdy podatnik jest:
a)
osobą fizyczną – wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,
b)
podatnikiem niebędącym osobą fizyczną – wskazanie pełnej nazwy podatnika;
3)
adres poczty elektronicznej.
2.
Deklaracje dodatkowo mogą obejmować:
1)
numer telefonu kontaktowego;
2)
nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja;
3)
uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.
§ 4.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, o których mowa w § 2 pkt 8, obejmują:
1)
wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d–f oraz i–m – także wysokość podatku należnego, z tytułu:
a)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
b)
dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,
d)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
e)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
f)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
g)
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
h)
eksportu towarów,
i)
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j)
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,
k)
importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
l)
importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
m)
dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;
2)
łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;
3)
wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;
4)
wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;
5)
wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w pkt 1 lit. i, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;
6)
wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;
7)
łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu określonych w pkt 1 lit. d–f oraz i–m, pkt 3 i 4, pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku określonych w pkt 5 i 6.
§ 5.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego, o których mowa w § 2 pkt 9, obejmują:
1)
wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;
2)
wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:
a)
nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
b)
nabycia pozostałych towarów i usług;
3)
wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:
a)
od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
b)
od nabycia pozostałych towarów i usług,
c)
o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,
d)
o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy;
4)
łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego, o których mowa w pkt 2 i 3.
§ 6.
Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10, obejmują:
1)
kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, w tym:
a)
przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększającą wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b)
pomniejszającą wysokość podatku należnego;
2)
wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru;
3)
wysokość podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego;
4)
wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a)

do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako:

– zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, albo

– zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy, 

b)
do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
§ 7.
Dodatkowe dane dotyczące rozliczenia, o których mowa w § 2 pkt 11, obejmują:
1)
oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego;
2)
oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy;
3)
oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy;
4)
oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy;
5)
oznaczenie, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy;
6)
oznaczenie, że podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy;
7)
wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy.
§ 8.
Deklaracje zawierają pouczenia podatnika o następującej treści:
1)
„W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;
2)
„Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”.
Rozdział 3
Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji
§ 9.
Ewidencja zawiera:
1)
dane identyfikacyjne podatnika:
a)
identyfikator podatkowy NIP podatnika,
b)

w przypadku gdy podatnik jest:

– osobą fizyczną – wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,

– podatnikiem niebędącym osoba fizyczną – wskazanie pełnej nazwy podatnika; 

2)
oznaczenie okresu, za który prowadzona jest ewidencja.
§ 10.
1.
Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego:
1)
wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności ujęte w ewidencji, o której mowa w pkt 8 i 9:
a)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
b)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,
c)
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy,
d)
eksportu towarów;
2)
wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem oraz oznaczeniem korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy:
a)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%,
b)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%,
c)
dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%;
3)
wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy;
4)
wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
5)
wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
6)
wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzone zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy;
7)
wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z:
a)

opodatkowania w szczególnej procedurze rozliczenia podatku, w podziale na stawki podatku:

– świadczenia usług turystyki,

– dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, 

b)
dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w podziale na stawki podatku,
c)
importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
d)
importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
e)
dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;
8)
wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
9)
wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego nieudokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku;
10)
wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;
11)
wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;
12)
wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;
13)
wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;
14)
wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy.
2.
Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera następujące dane:
1)
z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 7 lit. a i b, oraz z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5 i pkt 7 lit. c–e:
a)
numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego,
b)
imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 lit. b,
c)
numer odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
d)
datę wystawienia odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
e)
datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
2)
ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentujących dokonanie importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy:
a)
numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
b)
datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej,
c)
imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.
3.
Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące:
1)
dostawy:
a)
napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”,
b)
towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy – oznaczenie „02”,
c)
oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”,
d)
wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „04”,
e)
odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „05”,
f)
urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „06”,
g)
pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 – oznaczenie „07”,
h)
metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „08”,
i)
leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) – oznaczenie „09”,
j)
budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”;
2)
świadczenia usług:
a)
w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) – oznaczenie „11”,
b)
o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”,
c)
transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – oznaczenie „13”.
4.
Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:
1)
dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”;
2)
świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy – oznaczenie „EE”;
3)
istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”;
4)
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_WNT”;
5)
dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_D”;
6)
świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy – oznaczenie „MR_T”;
7)
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy – oznaczenie „MR_UZ”;
8)
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”;
9)
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”;
10)
transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy – oznaczenie „B_SPV”;
11)
dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”;
12)
świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy – oznaczenie „B_ MPV_PROWIZJA”;
13)
transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.
5.
Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:
1)
„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
2)
„WEW” – dokument wewnętrzny;
3)
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.
§ 11.
1.
Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego:
1)
wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, w podziale na nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz nabycie pozostałych towarów i usług;
2)
wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, w podziale na korektę podatku naliczonego od:
a)
nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
b)
nabycia pozostałych towarów i usług;
3)
wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ust. 1 i 4 ustawy;
4)
kwoty nabycia:
a)
towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,
b)
towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
2.
Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:
1)
podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy – oznaczenie „IMP”;
2)
transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.
3.
Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane wynikające z:
1)
faktur lub innych dokumentów:
a)
będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,
b)

dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1:

– pkt 4 ustawy – podatnikiem jest ich usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

– pkt 5 ustawy – podatnikiem jest ich nabywca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji, 

c)
dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 i art. 11 ustawy, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,
d)
otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
2)
faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy, z których wynika zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy, stanowiący u podatnika podatek naliczony;
3)
dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, z których wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;
4)
deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, z której wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;
5)
faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4, lub dokumentów, z których wynika nabycie towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b.
4.
Dane z faktur lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:
1)
numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego;
2)
imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;
3)
numer faktury lub dokumentu;
4)
datę wystawienia faktury lub dokumentu;
5)
datę wpływu faktury lub dokumentu.
5.
Dane z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują:
1)
numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy;
2)
imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;
3)
numer faktury;
4)
datę wystawienia faktury.
6.
Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, obejmują:
1)
numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;
2)
datę zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;
3)
imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera.
7.
Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:
1)
numer dokumentu;
2)
datę dokumentu;
3)
imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.
8.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące oznaczenia dowodów nabycia:
1)
„VAT_RR” – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
2)
„WEW” – dokument wewnętrzny;
3)
„MK” – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
Rozdział 3a
Przepis epizodyczny
§ 11a.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:
1)
wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,
2)
danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, oraz oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1
-
z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8.
Rozdział 4
Przepis końcowy
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 1 października 2020 r.
Słowa kluczowe:
deklaracja
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel