Korekta przychodu i księgowanie VAT w przypadku braku podpisu na fakturze korygującej

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 12 sierpnia 2011
Pytanie: 
Jednostka budżetowa w miesiącu czerwcu wystawiła fakturę korygującą na prywatnego odbiorcę na usługę, za którą faktura sprzedaży została wystawiona w kwietniu. Faktura korygująca została wysłana pocztą do podpisu i do dnia dzisiejszego nie została podpisana i odesłana przez odbiorcę. Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, jeśli nie mamy podpisanej faktury korygującej, to wówczas nie mamy prawa obniżyć podatku należnego. Wobec powyższego mamy wątpliwość, czy przysługuje nam prawo skorygowania przychodu i jak zaksięgować VAT z faktury korygującej, która w żaden z możliwych sposobów nie została potwierdzona przez odbiorcę. Proszę o podanie sposobu zaksięgowania przedstawionego zdarzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 updop, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednakże ustawodawca nie wskazał, w którym momencie należy dokonać pomniejszenia przychodu.

Odpowiedź: 

Poniżej przedstawiam szczegółowy komentarz w zakresie podatków i rachunkowości.

W zakresie CIT i VAT

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397), dalej: updop, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednakże ustawodawca nie wskazał, w którym momencie należy dokonać pomniejszenia przychodu.

W powszechnie przyjętej praktyce akceptowanej przez organy podatkowe przyjmuje się, że moment, w którym powinien być zmniejszony przychód uwarunkowany jest powodem wystawienia faktury korygującej.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

  1. udzielenia rabatu po wystawieniu faktury (§ 13 ust. 1 rozporządzenia o fakturach),
  2. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych (§ 13 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia o fakturach),
  3. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o fakturach),
  4. podwyższenia ceny po wystawieniu faktury (§ 14 ust. 1 rozporządzenia o fakturach),
  5. stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury(§ 14 ust. 1 rozporządzenia o fakturach).

Jeśli faktura korygująca jest wystawiana z powodu błędu po stronie podatnika, np. pomyłka w cenie, wówczas należy ją wystawić w okresie, w którym powstał pierwotny przychód z tego tytułu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r. nr ILPB3/423-504/08-5/KS).

Natomiast, gdy korekta spowodowana jest udzieleniem rabatu, zwrotem towarów to powinna być rozliczona w momencie, w którym został udzielony rabat lub zwrócony towar (por. pismo Ministerstwa Finansów z 29 października 1996 r. nr PO 4/AS-722-759/96 oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r. nr ILPB3/423-504/08-2/KS).

W zakresie rachunkowości

W przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej przychody należy ją ująć najlepiej zapisem ujemnym:

  • Wn Rozrachunki z odbiorcami
  • Ma Przychody ze sprzedaży
  • Ma Rozliczenie VAT należnego - Korekty VAT należnego do rozliczenia w przyszłych okresach.

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej można zmniejszyć VAT należny. Wtedy ujmie Pani to zapisem także ujemnym:

  • Wn Rozrachunki z tytułu VAT - Korekty VAT należnego do rozliczenia w przyszłych okresach
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT - Korekty VAT należnego
Tekst opublikowany: 

12 sierpnia 2011 r.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel