Sektor Publiczny
Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1015)

Dz.U.14..119
2015-04-01 Dz.U.15..459 § 1
2015-10-01 Dz.U.15..1511 § 1
2016-01-01 Dz.U.15..1511 § 1
2016-04-01 Dz.U.16..441 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..1015
2017-01-01 Dz.U.16..441 § 1
2017-04-01 Dz.U.17..699 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r.
 w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. z dnia 16 stycznia 2014 r.)
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:
a)
z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
b)
z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
c)
z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
d)
z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
e)
z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
f)
z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
g)
z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
h)
o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
i)
z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
j)
z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;
2)
jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;
3)
rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno--prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;
3)
zarząd jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku;
4)
przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku;
5)
dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
6)
klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
7)
klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
8)
koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – ostatni dzień okresu sprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;
9)
państwa członkowskie EFTA – państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
10)
kierownik jednostki obsługującej - kierownika jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).
Rozdział 2
Rodzaje sprawozdań
§ 3.
Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
 1. § 3 pkt 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Rb-23 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
 1. § 3 pkt 2 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Rb-23A - sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
 1. § 3 pkt 3 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
(uchylony)
4)
Rb-23PL – sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
Rb-27PL – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
Rb-27UE – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
Rb-28PL – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
Rb-28UE – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
Rb-28UE WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
Rb-28NW – sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20)
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21)
Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22)
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23)
Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24)
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25)
Rb-34PL – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26)
Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27)
Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28)
Rb-40 – sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29)
Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30)
Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31)
Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32)
Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;
33)
Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
34)
Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
35)
Rb-FUS – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
36)
Rb-FER – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.
Rozdział 3
Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
§ 4.
Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:
1)
w zakresie budżetu państwa:
a)
 1. § 4 pkt 1 lit. a) zmieniona z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek - Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70,
b)
naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej, jako organy podatkowe - Rb-23A, Rb-24 i Rb-27,
c)
kierownicy placówek – Rb-23PL, Rb-27PL i Rb-28PL,
d)
kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych – sprawozdania wymienione w lit. c i Rb-34PL,
e)
dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NW i Rb-28NW Programy,
f)
dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb-33 i Rb-40,
g)
właściwy organ agencji wykonawczej – Rb-35 i Rb-40,
h)
dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej – Rb-40,
i)
dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50,
j)
 1. § 4 pkt 1 lit. j) zmieniona z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe – Rb-24 i Rb-27,
k)
 1. § 4 pkt 1 lit. k) uchylona z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
(uchylony)
l)
przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ i Rb-50,
m)
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Rb-33, Rb-40 i Rb-FUS,
n)
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rb-33, Rb-40 i Rb-FER,
o)
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Rb-33 i Rb-40;
2)
w zakresie budżetu środków europejskich:
a)
dysponent części 87 – Rb-27UE,
b)
dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich – Rb-28UE i Rb-28UE WPR;
3)
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
a)
przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,
b)
kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50,
c)
(uchylony)
d)
kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S,
e)
kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S,
f)
kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS,
g)
kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50;
4)
w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych – kierownicy uczelni publicznych – Rb-70;
5)
w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rb-WSa:
a)
kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących - jednostkowe,
b)
przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane zbiorcze;
6)
w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek – Rb-WSb:
a)
kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych – jednostkowe,
b)
dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych – na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego – skonsolidowane łączne;
7)
w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów – Rb-Z-PPP.
Rozdział 4
Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań
§ 5.
Dane w sprawozdaniach wykazuje się:
1)
w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;
2)
w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.
§ 6.
1.
Sprawozdania:
1)
jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;
2)
łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez:
a)
dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają jednostki podległe – na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,
b)
dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,
c)
 1. § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) zmieniona z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
dyrektorów izb administracji skarbowej na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;
3)
zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;
4)
skonsolidowane zbiorcze i łączne – są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 5 i 6, po wyeliminowaniu przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
2.
Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:
1)
miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:
a)
sprawozdań organów podatkowych,
b)
danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
c)
danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,
d)
danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;
2)
roczne sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.
3.
W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.
§ 7.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§ 8.
1.
Dane wykazywane w sprawozdaniach:
1)
jednostkowych – wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, w których dane wyraża się w walucie, w jakiej jest prowadzona rachunkowość;
2)
łącznych i zbiorczych – wyraża się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, w którym dane wyraża się w złotych;
3)
skonsolidowanych zbiorczych i łącznych – wyraża się w tysiącach złotych, z wyjątkiem sprawozdań dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzających sprawozdania skonsolidowane łączne, w których dane wyraża się w złotych i groszach.
2.
Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w tysiącach złotych.
§ 9.
1.
Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2.
Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
3.
Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.
4.
Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.
5.
Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, usuwają odpowiednio kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących albo naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
6.
W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponent środków budżetu państwa, który przekazał sprawozdania, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości.
§ 10.
Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.
§ 11.
1.
 1. § 11 ust. 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
2.
Sprawozdania Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań.
3.
 1. § 11 ust. 3 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań:
1)
w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanych:
a)
awarią systemu - przepisy wydane na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio,
b)
innymi przyczynami technicznymi systemu dotyczącymi pojedynczych przypadków - sprawozdania przekazuje się w arkuszu kalkulacyjnym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ust. 2; sprawozdania przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyny technicznej;
2)
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia nieprawidłowości.
4.
Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa oraz do wiadomości właściwych izb obrachunkowych.
§ 12.
1.
Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego.
1a.
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
2.
Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.
3.
Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
§ 13.
1.
Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL sporządza się w formie pisemnej.
2.
Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dysponent części budżetowej wprowadza do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
§ 14.
1.
Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kierownik jednostki obsługującej).
1a.
W urzędach skarbowych sprawozdanie podpisują kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.
2.
 1. § 14 ust. 2 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.
Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie wymienionej w § 11 ust. 2.
4.
 1. § 14 ust. 4 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia:
1)
usługi obsługi rachunków bankowych;
2)
usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
5.
Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
§ 15.
Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie:
1)
budżetu państwa – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;
2)
budżetu środków europejskich – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia;
3)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia;
4)
wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 40 do rozporządzenia;
5)
zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 41 do rozporządzenia.
§ 16.
Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.
§ 17.
1.
Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:
1)
budżetu państwa – określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;
2)
budżetu środków europejskich – określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;
3)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.
2.
Termin przekazywania sprawozdań określony dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ma zastosowanie do przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych.
3.
(uchylony)
4.
Dysponenci części budżetowych 72 i 73 sporządzają własne sprawozdania jednostkowe w terminie 2 dni po upływie terminu określonego dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
Rozdział 5
Okresy sprawozdawcze
§ 18.
1.
 1. § 18 ust. 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.
2.
(uchylony)
3.
 1. § 18 ust. 3 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9 dnia roboczego następującego po roku budżetowym.
4.
Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.
5.
Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego.
6.
 1. § 18 ust. 6 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa, Rb-WSb i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19.
1.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014.
2.
Sprawozdania za: grudzień 2013 r., IV kwartały 2013 r. i rok 2013 sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
3.
Do sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013 ma zastosowanie przepis § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia.
4.
Do sprawozdań, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień 2013 r., mają zastosowanie terminy określone w załącznikach nr 42 i 44 do rozporządzenia.
5.
Minister Finansów nie sporządza za rok 2013 sprawozdania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia wymienionego w § 21. Do sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za rok 2013 mają zastosowanie przepisy § 12 załącznika nr 37 do rozporządzenia.
6.
Sprawozdanie za IV kwartały 2013 r. z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty sprawozdania sporządza się według wzoru zawartego w załączniku nr 28 do rozporządzenia i w terminie określonym w załączniku nr 42 do rozporządzenia.
§ 20.
Dysponent Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządza:
1)
sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2013 r. oraz za okresy sprawozdawcze roku 2014 i przekazuje za pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminach określonych w załączniku nr 42 do rozporządzenia;
2)
sprawozdanie Rb-33 po raz pierwszy za I kwartał 2015 r.
§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych
 1. Załącznik 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 2 Rb-23A sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin 
 1. Załącznik 2 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 3 (uchylony)
 1. Załącznik 3 uchylony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 4 Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki 
Załącznik 5 Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych
 1. Załącznik 5 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 6 Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Załącznik 7 Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki 
Załącznik 8 Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich 
Załącznik 9  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 
Załącznik 10 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
Załącznik 11 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu
Załącznik 12 Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
Załącznik 13 Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki 
Załącznik 14 Rb-28 programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 
Załącznik 15  Rb-28 programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 
Załącznik 16 Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
Załącznik 17  Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 
Załącznik 18  Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
Załącznik 19 Rb-28NW programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA 
Załącznik 20 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego 
Załącznik 21 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
Załącznik 22 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik 23 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 
Załącznik 24 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego 
Załącznik 25 Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych 
Załącznik 26 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
Załącznik 27 Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej 
Załącznik 28 Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na....... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/ agencji wykonawczej/ instytucji gospodarki budżetowej/ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Załącznik 29 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
Załącznik 30 Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
Załącznik 31 Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego 
Załącznik 32 Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek 
Załącznik 33 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 
Załącznik 34 Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego 
Załącznik 35 Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Załącznik 36 Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego
 1. Załącznik 36 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 37 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa
 1. Załącznik 37 zmieniony z dniem 1 stycznia 2017 r. przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2016.441)
 2. Załącznik 37 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 38 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich
 1. Załącznik 38 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 39 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Załącznik 40 Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-wsa i Rb-wsb o wydatkach strukturalnych
 1. Załącznik 40 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 41 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego 
Załącznik 42 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa
 1. Załącznik 42 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2017.699)
Załącznik 43 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich
Załącznik 44 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
Słowa kluczowe:
budżetsprawozdawczość
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel